Výzva na predkaldanie ponúk - Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi


17. 8. 2017 12:54

Názov zákazky : „Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi“.
Miesto dodania: Základná škola Ul. S. Chalupku, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45212222-8

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2:

Návrh zmluvy:ico_doc_46