Výzva čistiace prostriedky MŠ


13. 3. 2013 15:06

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi a Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi podľa prílohy č. 2 výzvy
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve.

celý dokument: ico_doc_46