Vybudovanie ostrovčeka na Nábrežnej ulici - Dráčik - ZMENA


14. 5. 2020 15:00

Názov zákazky: Vybudovanie ostrovčeka na Nábrežnej ulici - Dráčik
Druh zákazky: práca
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva/objednávka

V zmysle vyhlášky ZZ_2020_30_o dopravnom značení bola pre akciu: „Vybudovanie ostrovčeka na Nábrežnej ulici – Dráčik“, upravená projektová dokumentácia – situácia trvalého dopravného značenia a výkaz výmer. Uvedenú zmenu žiadame zapracovať do cenovej ponuky. Súčasťou príloh sú stanoviská dotknutých správcov inžinierskych sietí.

Prílohy:

Vzhľadom na nesúlad výkresovej časti trvalého dopravného značenia a výkazu výmer zverejňujeme opravu v časti trvalého dopravného značenia. Žiadame o spracovanie zmeny do cenovej ponuky.

Rozpočet - zmena značenia výmery: