Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ


15. 8. 2013 14:28

Názov zákazky: „Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“.
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza – adresy sú uvedené v tabuľke príloha č. 1.
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva a na dodávanie tovaru budú priebežne zasielané objednávky.

celý dokument: ico_doc_46