Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi


30. 6. 2020 14:12

Názov zákazky: Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi.
Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Ul. Mišíka 398/15 v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV 39141000-2.

Celý dokument:

Príloha: