Vitajte v Prievidzi
Portál turisticko - informačnej
kancelárie mesta Prievidza
TIK Doprava Podujatia Zábava a voľný čas Turistické ciele O Prievidzi Pamiatky Inštitúcie Osobnosti Remeselníci Zaujímavosti Úvod

Rieky

Nitra

     Povodie rieky Nitry sa rozprestiera medzi dvoma povodiami Slovenských Západných Karpát a to povodím Váhu zo severu a západu a povodím Hrona z východu. Rieka Nitra pramení v južnej časti pohoria Malá Fatra, pod Fačkovským sedlom južným smerom od vrchu Reváň (1204 m. n. m.) Prievidzskou a Hornonitrianskou kotlinou preteká pomedzi pohoria Žiar, Vtáčnik a Tribeč z ľavej strany toku a Strážovské vrchy, Malú Maguru a Nitrické vrchy zo strany pravej. Tok prechádza do Podunajskej pahorkatiny, kde medzi pohoriami Tribeč a Považský Inovec formuje samostatný geomorfologický oddiel - Nitriansku nivu. Po prechode Podunajskej pahorkatiny sa v oblasti Podunajskej roviny severne od Komárna vlieva do rieky Váh. Celková dĺžka toku je 196,7 km. Horný úsek rieky Nitra má charakter horskej bystriny až po obec Veľké Bošany. Pod týmto úsekom pri Veľkých Bieliciach ústia potoky Belanka a Bebrava. Okrem týchto potokov zvyšujú vodnatosť viaceré malé prítoky ako napríklad Chocina, Radošina, odkiaľ potom tok pred mestom Nitra nadobúda charakter rieky. Priemerná výška územia povodia je 326 m. n. m. Najvyššie miesto povodia, vrchol Vtáčnika, má výšku 1346 m. n. m. Najväčší výškový rozdiel územia je 1238 m. Územie povodia je v jeho hornej a strednej horskej časti veľmi členité, v strednej pahorkatinnej je málo členité a v dolnej nížinnej časti je zväčša takmer rovinné. Pohoria, vrchy a doliny i chrbty pahorkatín rozčleňujú povodie na menšie orografické i hydrografické celky.
     Celková plocha povodia Nitry je 4501 km2, čo predstavuje 28,3% z celkovej plochy povodia Váhu. Čiastkové povodie Nitry sa člení na 4 základné povodia: horná Nitra, stredná Nitra, Žitava, dolná Nitra. Základné povodia sa ďalej členia na povodia prítokov Nitry a ich medzipovodia a tie oboje sa napokon členia na veľké množstvo drobných povodí. Z prítokov Nitry sú najvýznamnejšie: Handlovka 176 km2, Nitrica 319 km2, Bebrava 631 km2, Radošinka 385 km2, Dlhý kanál 428 km2. Celková dĺžka siete tokov v povodí je 3655 km. Povodie je asymetrické s prevahou pravostranných prítokov. Dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok na území povodia sa pohybuje v rozmedzí 1200 až 1500 mm. Dlhodobé priemerné ročné zrážky na území celého povodia sú 733 mm. Hrúbka snehovej pokrývky v povodí sa pohybuje v rozmedzí 80 až 160 mm, jej trvanie je 40 až 120 dní.

Handlovka

     Rieka Handlovka je ľavostranným prítokom Nitry, má dĺžku 32 km s plochou povodia 178,3 km?. Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia je 40 %. Pôvodný názov rieky bol Prievidza (do polovice 19. storočia). Pramení v pohorí Vtáčnik pod vrchom Biely kameň (1 135,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 770 m. Asi po 1,5 km vteká do Handlovskej kotliny, napája Handlovský rybník, stáča sa na sever a preteká časťou Horný koniec a následne aj mestom Handlovou. Na území mesta priberá prítoky Mlynský potok, Struhár a Račí potok. Neďaleko obce Ráztočno Handlovka priberá Hraničný potok a o niekoľko metrov ďalej sa rozdvojuje. Rieka Handlovka následne preteká cez obce Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník, Veľká Čausa a taktiež územím mesta Prievidza. Tečie rovinatým územím dna Hornonitrianskej kotliny, kde priberá niekoľko prítokov stekajúcich zo svahov pohoria Vtáčnik (Mraznicu, Moštenicu, Vlčí kanál a Ciglianku). Handlovka ústi do Nitry medzi obcami Koš, Opatovce nad Nitrou a mestom Nováky (časť Laskár).

Nitrica

     Rieka Nitrica (Belanka) je pravostranným prítokom rieky Nitry s dĺžkou 51,4 km a plochou povodia 319 km2. Pramení v Strážovských vrchoch pod hrebeňom medzi vrchmi Homôľka (906,6 m n. m.) a Vápeč (955,5 m n. m.) v nadmorskej výške cca 820 m n. m. Rieka preteká cez obce Valaská Belá. Oddeľuje obce Lomnica a Dobročná. Za obcou Liešťany sa vlieva do vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Ďalej rieka oddeľuje obce Banky (na ľavom brehu) od Ješkovej Vsi (na pravom brehu), pri obci Diviaky nad Nitricou priberá pravostranný Diviacky potok, pod obcou sa koryto rozdeľuje na dve ramená, ktoré sa opätovne spájajú v obci Diviacka Nová Ves. Vo Vestenickej bráne preteká obcami Nitrica a Dolné Vestenice a oblúkom sa stáča opäť na juh do Nitrianskej pahorkatiny. Pri obci Hradište tečie zachovaným lužným lesom, následne preteká obcou Skačany a južne od obce vytvára väčší ostrov s osadou Dolný mlyn. Rieka Nitrica sa na území mesta Partizánske vlieva do rieky Nitry.
Linky
www.ksthornanitra.sk
www.prievidza.sk
www.hornanitra-info.sk
www.kamdomesta.sk
www.naucnechodniky.sk
www.icm.sk
www.zpc.prievidza.sk
www.hrady.sk
www.banskyskanzen.sk
Kontakt
Turisticko-informačná
kancelária mesta Prievidza, n. o.
Námestie slobody 4, 971 01 Prievidza
e-mail: tik@prievidza.sk
Partner
+421 46 16 186
+421 46 542 39 92
Created by WebCreative/info © 2009 All rights reserved.