Zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice na rok 20177. 7. 2017 09:56

Mesto Prievidza ako člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice (ďalej len OOCR) zvýšilo svoj členský príspevok.


Každý člen OOCR prispieva na činnosť organizácie formou riadneho členského príspevku, ktorý je schválený valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. Mesto Prievidza, ktoré je zakladajúcim členom OOCR, platí riadny členský príspevok vo výške 3 000,00 eur.

Členské subjekty môžu do organizácie vložiť aj dobrovoľný členský príspevok, ktorý v zmysle Pravidiel poskytovania a použitia dobrovoľného členského príspevku (schválených Predstavenstvom RHNB dňa 15.01.2015 uznesením č. P6/201) môže byť použitý na financovanie projektov a bežnej činnosti, ktoré sú inak hradené z hlavného rozpočtu organizácie, alebo na ktoré by organizácia finančné prostriedky nemala.
Dobrovoľný členský príspevok bude v plnej výške využitý v roku 2017 na projekt, ktorý bude predmetom žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu, o ktorú sa bude OOCR uchádzať.

V roku 2017 mesto Prievidza má zámer vložiť na účet OOCR 20 000 eur na štyri aktivity po 5 000 eur (vydanie publikácie Prievidza z neba, vydanie nástenného kalendára Prievidza z neba, realizácia turistického sprievodcu formou mobilnej aplikácie a spracovanie analýzy cestovného ruchu a mestského turizmu v Prievidzi), na ktoré sú v súčasnosti po I. úprave rozpočtu plánované finančné prostriedky.

Návrh na projekt ( podľa aktuálnych potrieb v oblasti cestovného ruchu a propagácie mesta v roku 2019 ) na čerpanie finančných prostriedkov získaných z vloženého dobrovoľného príspevku z roku 2017, bude zapracovaný do plánu aktivít a rozpočtu OOCR na rok 2019.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri