ZUŠ L. Stančeka slávnostne otvorí nové priestory Výtvarného odboru29. 9. 2015 21:21

Deň 1. október 2015 sa zapíše pozitívne do dejín mesta Prievidza nielen tým, že sa v mestskom priemyselnom parku slávnostne položí základný kameň nového závodu firmy Brose, ale aj tým, že sa za prítomnosti primátorky mesta a ďalších hostí uskutoční slávnostné otvorenie novozriadených tried Výtvarného odboru ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Slávnostné otvorenie sa koná 1. októbra 2015 o 16:00 v novozriadených priestoroch A pavilónu ZŠ na Rastislavovej ulici.

Nárast počtu žiakov a rovnako aj nové štandardy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia vydané ministerstvom školstva si vyžadujú riešiť priestorové zabezpečenie vyučovania. Za posledné tri školské roky škole pribudlo cez štyristo žiakov. Pôvodná budova základnej umeleckej školy bola dimenzovaná a budovaná pre 600 žiakov hudobného odboru. Od začiatku jej užívania kapacitne nepostačovala.

V školskom roku 2014/2015 rozšírila ZUŠ L. Stančeka pôsobnosť do všetkých materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. Vytvorili v nich detašované pracoviská, kde sa škôlkári môžu vzdelávať vo všetkých štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom.

Aktuálne sa vďaka zriaďovateľovi, mestu Prievidza, vyučovanie vo Výtvarnom odbore uskutočňuje už v novozriadených priestoroch A pavilónu ZŠ na Rastislavovej ulici. Výrazne sa tým pomohlo riešiť dlhodobý  problém s nedostatkom priestorov pre skupinové vyučovanie v budove ZUŠ.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri