ZUŠ Ľ. Stančeka rozšíri priestory17. 6. 2016 08:57

ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi už niekoľko rokov zápasí s akútnym nedostatkom priestorov, najmä pre skupinové vyučovanie žiakov. Časť svojich priestorov rozšíri do ZŠ Rastislavova.

Od 01.09.2015 vstúpil do platnosti inovovaný Štátny vzdelávací program, ktorý zadefinoval zvýšené nároky na materiálno – technické, ale aj priestorové zabezpečenie vzdelávania v základnej umeleckej škole vo všetkých odboroch ( hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický). Mesto Prievidza ako zriaďovateľ ZUŠ má povinnosť zabezpečiť vhodné priestory pre umelecké vzdelávanie detí a mládeže.

Vzniknutá situácia bola riešená poskytnutím priestorov pavilónu „A“ Základnej školy na Rastislavovej ulici pre potreby ZUŠ. Rozhodnutím Ministerstva vedy, výskumu a športu SR zaradilo pavilón „A“ ZŠ na Rastislavovej ul. ako elokované pracovisko ZUŠ do siete škôl a školských zariadení SR, z čoho vyplýva, že uvedené priestory budú dlhodobo plne využívané výlučne pre potreby umeleckého vzdelávania  ZUŠ L. Stančeka.

Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby bol zabezpečený prevod nehnuteľného majetku - budovy -  pavilónu „A“  zo správy Základnej školy, Rastislavova ul. do správy ZUŠ L. Stančeka.

Súčasťou prevodu nehnuteľného majetku do správy ZUŠ L. Stančeka budú aj  pozemky prislúchajúce k pavilónu „A“,  v rozsahu podľa zamerania geometrického plánu, a to najmä z dôvodu zabezpečenia  samostatného prístupu pre ZUŠ do budovy pavilónu „A“. Ďalej bude ZUŠ využívať časti pozemkov prislúchajúcich k pavilónu na vyučovanie v exteriéri (plenér ), na organizovanie koncertov a ďalších aktivít školy pre deti a rodičov. Základná škola ako samostatný právny subjekt teda nebude zaťažená správou pozemkov, ktoré užíva iný právny subjekt, a to ZUŠ L. Stančeka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri