ZŠ Rastislavova získala pre zriadenie IKT učební finančné prostriedky z EÚ a z rozpočtu SR27. 1. 2020 15:35

Mesto Prievidza získalo nenávratné finančné príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia IKT učební na ZŠ Rastislavova.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj IKT kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a úspešným uplatnením sa na trhu práce. Investície budú smerovať do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov.

Merateľné ukazovatele projektu:
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (žiak): 440
Počet podporených učební IKT (počet): 2
Počet podporených základných škôl (počet): 1
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 60 573,74 EUR, z toho maximálna výška nenávratného finančného príspevku bude 57 545,05 EUR (85 % príspevok z EÚ/EFRR a 10 % príspevok zo štátneho rozpočtu SR).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri