Zriadenie materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnenímLorem ipsum dolor sit amet 23. 3. 2016 12:02

Deťom, ktoré vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu byť úspešne vychovávané a vzdelávané v bežných materských školách, je potrebné zabezpečiť  starostlivosť v špeciálnych školách. Zriaďovanie špeciálnych škôl je plne v kompetencii okresných úradov – v prípade Prievidze sa jedná o Okresný úrad  v Trenčíne, ktorý špeciálnu materskú školu v Prievidzi doteraz nemal zriadenú.

Mesto Prievidza sa však snažilo vychádzať v ústrety aj rodičom zdravotne znevýhodnených detí, preto v Materskej škole na Clementisovej ulici zriadilo jednu triedu pre takéto deti s poldennou starostlivosťou. Maximálna kapacita v tejto špeciálnej triede je osem detí. „V ostatnom čase ale mesto Prievidza zaznamenáva zvýšený záujem rodičov o umiestnenie zdravotne znevýhodnených detí v špeciálnej triede MŠ na Clementisovej ulici. V školskom roku 2015/2016 bolo neumiestnených 12 detí (z toho 6 detí s trvalým pobytom v Prievidzi),“ uviedla Vlasta Miklasová z MsÚ Prievidza. Z toho dôvodu sa v apríli 2015 uskutočnili rokovania na úrovni vedúcej Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi, vedúcej Odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne a riaditeľky Spojenej školy internátnej v Prievidzi o možnom zriadení a otvorení materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením  v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne.

Na základe uvedeného OÚ - Odbor školstva v Trenčíne podal žiadosť na MŠVVaŠ SR o zaradenie špeciálnej MŠ do siete škôl a školských zariadení a následne ministerstvo vydalo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 1.septembra 2016.

Keďže Spojená škola internátna v Prievidzi nedisponuje voľnými priestormi na prevádzkovanie MŠ, požiadala mesto Prievidza o možnosť nájmu vo voľných priestoroch Materskej školy na Športovej ulici, čo bolo predmetom rokovania marcového zasadnutia MsZ v Prievidzi. 

V novovytvorenej špeciálnej MŠ bude kapacita 16 detí, v jednej triede bude zabezpečená poldenná a v druhej celodenná starostlivosť. Stravovanie detí bude zabezpečené prostredníctvom Školskej jedálne pri MŠ Športová ulica.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri