Zoznamy daňových dlžníkov7. 3. 2012 13:40

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov.

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2011, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

- u právnickej osoby  1 600 €
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €
- u fyzickej osoby 160 €.

Zoznamy si môžete prečítať tu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri