Zoznamy daňových dlžníkov 20201. 3. 2021 13:44

Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov k 31.12.2020.

Mesto môže podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejniť v I. polroku 2021  zoznamy daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2020 presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 € k 31.12.2020.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020 - právnické osoby:ico_pdf_46

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020 - fyzické osoby:

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020 - fyzické osoby - podnikatelia:


Info servis