Zoznam ocenených učiteľov28. 3. 2018 10:45

Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 25 učiteľov prevzalo Plaketu Jána Amosa Komenského. Toto ocenenie je poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností.

Mgr. Vladimír Bálint, Súkromná spojená škola na Ulici M. Falešníka
Počas svojej 35 ročnej pedagogickej cesty naučil pán Bálint vnímať krásu hudby a zborového spevu nemálo detí a dospelých. Z mnohých sa stali  profesionálni i amatérski muzikanti alebo nadšení milovníci  hudobného umenia.  Túžba priblížiť deťom svet tónov ho viedla v roku 1997 k zriadeniu jednej z prvých súkromných základných umeleckých škôl v okrese Prievidza, v ktorej už 20-ty rok s láskou odovzdáva svoje pedagogické majstrovstvo žiakom. Svoje cenné životné skúsenosti zriaďovateľa a manažéra školy využil aj v roku 2007,kedy sa škola rozrástla o ďalšie organizačné zložky a to: materskú a základnú školu. Pánovi Bálintovi právom patrí poďakovanie za jeho  celoživotný  vklad pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže v našom regióne.

Mgr. Lýdia Benková, Základná škola na Ulici P. J. Šafárika
Pani Benková učí slovenský jazyk, literatúru, etickú výchovu a občiansku náuku. Ako výchovná poradkyňa, protidrogová preventistka, koordinátorka prevencie proti šikanovaniu  mimoriadne aktívne pracuje so žiakmi, spolupracuje s rodičmi, kolegami a odborníkmi v danej problematike. Je činorodým členom organizačného výboru celoslovenskej súťaže  Malá krajina – veľké osobnosti, ktorú ZŠ na Ulici P. J. Šafárika organizuje už piaty rok. Žiakov vedie aj k láske k prírode a pohybu prostredníctvom turistického krúžku.

Eugénia Flimelová, Materská škola na Ulici A. Mišúta
30 rokov pracuje ako učiteľka materskej školy. Svojím profesionálnym prístupom si vie získať deti, ktoré ju vnímajú ako priateľa, pomocníka a zároveň radcu a spoľahlivú oporu, človeka, ktorému sa môžu zdôveriť a zároveň mu dôverovať.
Uplatňovaním svojho profesionálneho a tvorivého potenciálu vytvára pre deti prostredie bohaté na podnety pre aktívne a spontánne učenie sa. Využívaním moderných prvkov vo výučbe, motivuje deti k záujmu o učebné činnosti a vzbudzuje u nich neustálu zvedavosť a chuť objavovať nové poznatky. Ako triedna učiteľka zodpovedne pristupuje ku všetkým povereným úlohám. Svoje pedagogické skúsenosti z praxe ochotne odovzdáva začínajúcim pani učiteľkám.

Mgr. Marta Gatialová, Materská škola na Ulici D. Krmana
Patrí k mladým ambicióznym učiteľkám a vedomosti získané neustálym zdokonaľovaním sa v oblasti informačno-komunikačných technológii dokáže aplikovať do hier a cielených vzdelávacích aktivít, čím prispieva k rozvoju počítačovej gramotnosti detí. Vyniká pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia. V pracovnom kolektíve a aj v styku s rodičmi detí presadzuje otvorenú komunikáciu. Svojou vitalitou a elánom dáva príklad svojim kolegyniam v práci a vie získať pre spoluprácu aj ostatných. Aktívne sa podieľa na organizovaní pohybových aktivít 5-6 ročných detí, a to korčuľovanie a gymnastika a svojím osobným príkladom vytvára u detí pozitívny vzťah k športu.

Mgr. Adriana Gombarčíková, Základná škola na Rastislavovej ulici
Pani učiteľka Gombarčíková už 20 rokov učí v Základnej škole na Rastislavovej ulici. Je skúsenou učiteľkou primárneho vzdelávania. Pre svoju ústretovosť, individuálny prístup k žiakom, pohotové a spravodlivé riešenie problémov si získala vysoké uznanie rodičov a obdiv žiakov. Do vyučovacieho procesu úspešne zavádza alternatívne a inovatívne metódy, preto sa viackrát osvedčila ako uvádzajúca učiteľka. Do každodennej obetavej práce vkladá celú svoju osobnosť a lásku k žiakom. Žiaci pod jej vedením žnú úspechy vo výtvarno-umeleckých a vedomostných súťažiach, v škole vedie výtvarný a plavecký krúžok. Svojím estetickým a výtvarným cítením sa podieľa  na výzdobe priestorov celej školy. Dlhodobo zastáva funkciu predsedníčky Rady školy, niekoľko rokov bola aj aktívnou členkou MsŠR. Aj jej zásluhou  sa šíri dobré meno Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi.

Mgr. Ľubica Gürtlerová, Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici
Je skúsenou učiteľkou pre  primárne vzdelávanie a pracovné vyučovanie s 30- ročnou pedagogickou praxou. Dlhoročne vykonáva špecializovanú činnosť triednej učiteľky a koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Mimoriadne úsilie venuje organizovaniu besied a prednášok zameraných na osobnostný a sociálny rozvoj.  Ako školská koordinátorka zavádzania informačno-komunikačných technológií na 1. stupni základnej školy odovzdáva ostatným pedagógom svoje odborné vedomosti. Má zodpovedný, tvorivý a svedomitý prístup k práci. Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva nové trendy a inovačné metódy, na vyučovaní aktívne využíva interaktívnu tabuľu. Každoročne úspešne pripravuje žiakov 1. stupňa na okresné kolá vedomostných a športových súťaží. Päť rokov pracuje v škole aj vo funkcii predsedníčky základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.

Mgr. art. Zuzana Haragová, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Svojím zanietením a prácou sa podarilo pani učiteľke Haragovej zvýšiť záujem verejnosti o zborový spev. Liberi cantantes minor a Liberi cantantes sú detské zbory, ktoré pod jej vedením pôsobia na pôde Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka. Oba zbory sú pravidelnými účinkujúcimi v mnohých školských i mestských kultúrnych programoch a  žnú  úspechy aj v celoslovenských súťažiach. K najcennejším patrí cena za hlasovú kultúru, ktorú si zbor Liberi cantantes priniesol zo súťaže Mládež spieva. Pani Haragová založila a vedie rovnako úspešnú ženskú vokálnu skupinu Musica nostra. Tento ženský zbor sa môže popýšiť prvenstvom v celoslovenskej prehliadke zborov v Košiciach a v celoslovenskej súťažnej prehliadke zborov v Banskej Bystrici. Vďaka jej vynikajúcim organizačným schopnostiam sa v tomto školskom roku podarilo zrealizovať mimoriadny koncert chlapčenského speváckeho zboru Knabenchorkantorei z Bazileji. Pani Zuzana Haragová sa angažuje nielen  v zborovom speve. Ako  učiteľka hry na klavíri organizuje metodické dni a klavírne kurzy pre učiteľov základných umeleckých škôl, ktoré sa stretávajú  s veľkým záujmom. Každý školský rok organizuje tematické  hudobno-poznávacie zájazdy pre žiakov hudobného odboru základnej umeleckej školy. Práca a umelecké pôsobenie pani Zuzany Haragovej je veľkým kultúrnym prínosom pre mesto Prievidza a hornonitriansky región.

Nina Hlatká, Materská škola na Ulici P. Benického
Pani učiteľka je naslovovzatý odborník v oblasti predprimárneho vzdelávania. V materskej škole pracuje od roku 1986 - čo znamená 32 rokov venovaných deťom, ktoré vie počúvať, rešpektovať, a pre ktoré vie vytvárať vhodné podnetné prostredie na rozvoj ich osobností. Vo svojej práci je vytrvalá, dôsledná a spoľahlivá so zodpovedným prístupom k stanoveným povinnostiam. Keďže je športovo založená, svoju lásku k športu vštepuje aj deťom. Už od útleho veku deti spolu s pani učiteľkou športujú prostredníctvom zábavných pohybových aktivít a intenzívne sa venuje aj predplaveckej príprave detí.

Mgr. Eva Chrkavá Baničová, Základná škola s materskou školou na Ulici P. Dobšinského
V školstve pracuje tridsať rokov a stále sa s chuťou púšťa do realizácie nových aktivít a tvorivých nápadov, ktorých má naozaj neúrekom. Každoročne pripravuje talentovaných žiakov do vedomostných a umeleckých súťaží, je koordinátorkou vzdelávania k finančnej gramotnosti a testovania žiakov 5. ročníka, spravuje fond učebníc školy, pre kolegov pripravuje otvorené hodiny blokového vyučovania a pre deti materských škôl hodiny zážitkového učenia. Je spoluautorkou učebných osnov k predmetu hravá technika a je veľmi nápomocná pri zakladaní Centra kreativity v Základnej škole na Ulici P. Dobšinského. Od roku 2006 tiež úzko spolupracuje s miestnym odborom Matice slovenskej.

Ing. Dagmar Karaková, Obchodná akadémia

Od septembra 1998 učí pani Karaková odborné ekonomické predmety v obchodnej akadémii a od roku 2015 je predsedníčkou predmetovej komisie týchto predmetov. V škole viedla účtovnícke krúžky a organizovala školské kolá súťaže v účtovníctve  a v ekonomicko – manažérskej olympiáde. Pod jej vedením získali žiaci mnohé ocenenia nielen v školských, ale   aj krajských súťažiach. Významnou mierou sa podieľa na príprave a organizácii maturitnej skúšky z odbornej zložky. Svojím svedomitým, zanieteným a tvorivým prístupom je vzorom tak pre žiakov, ako aj pre kolegov.

Mgr. Daniela Klincová, Základná škola na Ulici energetikov
Pani učiteľka Klincová vyštudovala učiteľstvo pre I. stupeň na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1978. V tom istom roku začala aj aktívne pracovať. Postupne sa hlbšie a hlbšie zasväcovala do tajov pedagogickej praxe. Kolektív Základnej školy na Ulici energetikov posilnila na sklonku svojej dlhej kariéry, ako plnohodnotný človek so širokou škálou vedomostí, zručností, skúseností a úžasných postrehov. Toto všetko teraz zúročuje pri práci pani vychovávateľky. Nejednému kolegovi poradí, podá pomocnú ruku. Je učiteľkou, vychovávateľkou a druhou mamou.  Dennodenne vidíme lásku k práci v každej činnosti, ktorú s deťmi vykonáva. Aj náročnú skupinu detí dokázala  svojou vytrvalosťou a kreatívnou tvorbou priviesť k záujmu o cielenú činnosť a zmysluplné využívanie pobytu v školskom klube detí.  Škola a život v nej je pre ňu poslaním, nie prácou. Plní sny sebe  i svojim milovaným deťom. Je tak jednoduchým, čistým a priamym pedagógom – vzácnym človekom, akým je dnes už málokto.

Mgr. Daniela Krumlovská, Spojená škola internátna
Už viac ako 30 rokov vzdeláva a vychováva deti so zdravotným znevýhodnením. Túto prácu môže vykonávať len učiteľ, ktorý je obetavý, láskavý, nesmierne trpezlivý a naozaj tvorivý. Takáto je pani učiteľka Krumlovská. Navyše prijíma aj výzvy, ktoré učiteľovanie v špeciálnej škole prináša. Jednou z takýchto výziev, ktoré úspešne zdoláva, je vzdelávanie detí a autistickým syndrómom. Svojimi cennými radami  pomáha zlepšovať kvalitu života rodín, ktoré vychovávajú detí s autizmom. Okrem toho pani Krumlovská pracuje aj ako odborný zamestnanec v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venuje individuálnej terapeutickej práci. V svojom odbore sa neustále vzdeláva a zapája sa do realizácie rôznych projektov. Svojou odbornosťou, pracovitosťou a v neposlednom rade aj ľudskosťou prispieva k rozvoju špeciálneho školstva v našom meste.

Eleonóra Kuviková, Materská škola na Nábreží sv. Cyrila
Počas svojej 39 ročnej praxe pracovala pani Kuviková vo viacerých materský školách v Prievidzi. Od roku 2002 učí deti v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila. V práci s deťmi sa upriamuje na tvorbu a realizáciu projektov zameraných na rozvoj pohybových aktivít detí, v materskej škole vedie tanečný krúžok. Vo veľkej miere uplatňuje individuálny prístup k deťom, zvlášť intenzívne sa dokáže venovať deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a pripraviť ich tak na úspešné zvládanie školských povinností. Ako správna pani učiteľka je veľmi tvorivá, vytvára vlastné učebné pomôcky, pripravuje s deťmi nevšedné kultúrne programy pre rodičov a vkusne vyzdobuje interiér školy. Poďakovanie a ocenenie patrí pani učiteľke aj za zodpovedné vedenie kroniky materskej školy. 

Mgr. Alena Leštianska, Obchodná akadémia
Od septembra 1997 vyučuje v obchodnej akadémii slovenský jazyk a literatúru. Výrazne ovplyvňuje pozitívny vzťah žiakov k našej rodnej reči. Je výbornou rétoričkou, ktorej nie sú cudzie moderné a progresívne vyučovacie metódy. Od roku 2011 vedie predmetovú komisiu spoločensko - vedných predmetov a školskú knižnicu.Dlhoročne a pravidelne sa zúčastňuje dobrovoľníckych akcií organizovaných školou a vo veľkej miere sa podieľa na vytváraní dobrého mena školy.

Mgr. Andrea Machová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Pani Machová patrí medzi najlepších pedagógov Piaristickej spojenej školy Fr. Hanáka nielen podľa názoru svojich kolegov, ale aj podľa názoru žiakov. Hoci je na svojich žiakov primerane náročná, vyniká svojim ľudským a láskavým prístupom k nim. Biológiu ako voliteľný predmet si aj vďaka nej vyberá najviac žiakov školy. Gymnazisti, ktorí absolvujú tento voliteľný predmet pod jej vedením, dosahujú vynikajúce výsledky v prijímacích skúškach na vysoké školy s medicínskymi odbormi. Aktívne využíva technologické inovácie vo vzdelávacom procese. Je ochotná komukoľvek vždy pomôcť. Pani Machová je koordinátorkou environmentálnej výchovy – túto pozíciu vykonáva zodpovedne,  aktívne vedie žiakov k ochrane prírody. Je to výnimočná učiteľka, o ktorej môžeme povedať, že je pre školu darom.

Mgr. Anna Mikulová – sestra Xavéria, Základná škola na Mariánskej ulici
Vyučuje náboženskú a etickú výchovu. Príslušnosť k učiteľskému stavu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto, nie raz obetovala práci aj svoj voľný čas. K žiakom prejavuje veľkú mieru pedagogického a ľudského citu. Dokáže ich podporovať, viesť a odovzdávať im nielen múdrosti v podobe poznatkov a zručností, ale aj správne postoje a všetko, čo budú v živote potrebovať.  Jej tvorivosť sa prejavuje v efektívnom využívaní skúseností, v schopnosti transformovať metodické odporúčania do praxe, v úspešnej improvizácii vychádzajúcej nielen z poznania teórie, ale aj z intuície. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky, v práci je dôsledná a zásadová, na deti pôsobí svojou osobnosťou kladne. Aktívne sa zapája do rôznych aktivít organizovaných školou a mestom. Práca učiteľky je pre ňu poslaním.

Mgr. Mária Peciarová, Základná škola na Rastislavovej ulici
Od roku 1986 učí pani Peciarová v Základnej škole na Rastislavovej ulici. Jej vysoká úroveň odbornosti, zodpovednosť, precíznosť aj ľudskosť sú dlhodobo pevnými a spoľahlivými základmi pre výkon funkcie vedúcej predmetovej komisie slovenského jazyka, literatúry  a dejepisu. K pracovným povinnostiam pristupuje vždy  zodpovedne a s plným nasadením. Každý rok úspešne pripravuje žiakov na testovanie zo slovenčiny a ich výsledky vždy presiahnu celoslovenský priemer. Venuje sa aj talentovaným žiakom, pripravuje ich na vedomostné a recitačné súťaže či olympiády.  Medzi kolegami, žiakmi aj rodičmi je veľmi  obľúbená pre jej pracovitosť, usilovnosť, prívetivosť, láskavosť a ochotu pomôcť. Bývalí žiaci školy sa často po rokoch vracajú, aby jej poďakovali za kvalitnú prípravu zo slovenčiny a jej láskavý prístup. Aj vďaka pani učiteľke Peciarovej má Základná škola na Rastislavovej ulici stále povesť dobrej školy.

Iveta Rosinská, Základná škola na Ulici P. J. Šafárika
Pracuje ako vychovávateľka v školskom klube detí. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe sa snaží pozitívne formovať osobnosť detí a vychovávať ich k prosociálnemu správaniu. Deti vhodne motivuje, aktívne podporuje a rozvíja ich záujmy. Spolu s nimi sa zapája do rôznych súťaží a projektov napr. : Ekorok, Týždeň zdravej výživy, Záložka do knihy spája školy. Deti vedie k aktívnemu tráveniu voľného času organizovaním zábavných športových súťaží.  Každý rok sa aktívne podieľa na príprave a realizovaní pobytov žiakov v škole v prírode. Pani vychovávateľka je dôsledná, vždy nápomocná kolegom rodičom pri riešení problémov. Svojou prácou sa významne podieľa na rozvoji školy a je pre ňu veľkým prínosom.

Mgr. Eve Spišiakovej, Základná škola na Ulici S. Chalupku
38 rokov vštepuje základy písania, čítania, počítania najmladším žiakom základnej školy a od roku 1998 pracuje aj vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie. Pani Spišiaková je veľmi zodpovedná učiteľka, ktorá neustále dbá o rozširovanie svojich odborných vedomostí a poznatkov. Pri výchove a vzdelávaní detí dosahuje výborné výsledky. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní pozitívnej sociálno-emocionálnej klímy v škole. Jej prístup k práci, k žiakom a pedagogickému kolektívu je vysoko profesionálny, humánny, ústretový a priateľský.

Katarína Straková, Materská škola na Ulici M. Mišíka
Deťom poskytuje možnosť rozvíjať sa po všetkých stránkach svojej osobnosti, keď im nenásilne a citlivo pripravuje príležitosti na poznávanie a skúmanie toho, čo ich obklopuje. Využíva progresívne formy a metódy práce, prostredníctvom ktorých dokáže vo výchovno-vzdelávacej činnosti jednoduchou a zábavnou formou priblížiť deťom obsah výchovy a vzdelávania a zároveň účelne rozvíjať ich osobnosť. Svoju profesionálnu úroveň si zvyšuje nielen absolvovaním programov kontinuálneho vzdelávania, ale aj aktívnym samovzdelávaním. Svoje odborné vedomosti a pracovné skúsenosti ochotne odovzdáva aj kolegyniam ako vedúca metodického združenia.Svojimi organizačnými schopnosťami, pedagogickým taktom a optimizmom vytvára dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve. V práci je dôsledná, spoľahlivá a láskavá k deťom, je rozvážna, skromná a dobrosrdečná, vyžaruje z nej emocionálna pohoda, s ktorou sa snaží riešiť všetky náročné pracovné situácie.

Ing. Jana Sudrová, Stredná odborná škola obchodu a služieb

Od roku 1998 učí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb odborné ekonomické predmety. Po desiatich rokoch vykonávania funkcie triednej učiteľky a vedúcej predmetovej komisie hotelovej akadémie sa stala zástupkyňou riaditeľa školy. Intenzívne sa venuje spolupráci s partnerskými školami v Hartbergu a v Poreči. Úspešne zrealizovala projekty: Zdravie a bezpečnosť v školách, otvorená škola – oblasť športu, zelené oázy, Partnerstvá medzi školami či Erasmus+ . V rokoch 2015 až 2017 koordinovala projekty v oblasti odborného vzdelávania, vďaka ktorým sa výber žiakov a učiteľov mohol vzdelávať v oblasti gastronómie a zdokonaľovať v cudzích jazykoch v Španielsku. Aj vďaka tomuto projektu mohli žiaci získať EUROPASS MOBILITY, ktorý je medzinárodným potvrdením ich stáže a umožní im uplatniť sa na trhu práce v zahraničí. Za projekty mobility vypracované pod vedením pani Sudrovej udelila Národná agentúra Erasmus+ škole Chartu Erasmus + v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre obdobie 2015 až 2020. Získanie Charty znamená zvýšenie kreditu školy, ale tiež umožní škole získať ďalšie mobility pre žiakov a učiteľov.

Lenka Šoltésová, Materská škola na Ulici M. Gorkého
Pani učiteľka, alebo jednoducho Lenka - ako ju volajú deti, je majiteľkou nevyčerpateľnej energie. Všetko, do čoho sa pustí, robí na plno. Prichádza vždy s novými zaujímavými nápadmi, ktoré obohacujú vyučovací proces, preto deti do jej triedy chodia s radosťou a s očakávaním neobyčajných zážitkov. Aj vďaka jej neúnavnej energii, skvelým nápadom a schopnosti strhnúť svojím nadšením aj ostatných škola už niekoľko rokov úspešne realizuje projekt Zelená škola. Okrem toho sa už šiesty rok ako predsedníčka rady školy intenzívne zaujíma aj o celkový chod materskej školy. Pani učiteľka nezabúda na svojich škôlkarov ani doma. Vlastnoručne vyrába odmeny pre deti, ktoré sa zapájajú do súťaží: napríklad šije a ručne maľuje vankúše, ktoré sú určite ozdobou detských izbičiek ich šťastných majiteľov. V mene zamestnancov školy, detí aj rodičov jej vyslovujeme úprimné poďakovanie.

PhDr. Tatiana Šteiningerová, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

V Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského pracuje 25-ty rok. Málo či veľa? Nuž, dosť na to, aby po nej ostali dnes už generácie študentov, ktorí dobre hovoria nemecky a možno stovky študentov, ktorí nemecky hovoria výborne. Významnou mierou sa podieľala na tom, že prievidzské gymnázium je v nemčinárskom svete pojem, a to aj vďaka projektu Sprachdiplom - celosvetovo uznávanému a akceptovanému projektu výučby nemeckého jazyka. Celé roky sa prievidzskí gymnazisti umiestňujú na prvých miestach v Európe. Po odchode nemeckých lektorov pani Šteiningerová tento projekt prevzala na svoje plecia a on úspešne pokračuje ďalej. Neoceniteľný je jej prínos pri uvádzaní do života Štátnej jazykovej školy v meste Prievidza. Jej zásluhou majú Prievidžania možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch nielen v krajskom meste, ale aj doma, v Prievidzi. Celou administratívou a vedením jazykovej školy bola poverená práve pani doktorka Táňa Šteiningerová. Rovnako je výbornou učiteľkou ruštiny.O jej pracovných kvalitách niet žiadnych pochýb, riaditeľka gymnázia by však chcela zdôrazniť aj jej osobnosť. Pani doktorka Šteiningerová je aj výborný človek, ktorého majú radi študenti i kolegovia. Jej osobitý humor je neopakovateľný.

Mgr. Katarína Uhlárová, Súkromná spojená škola na Ulici M. Falešníka
Je učiteľkou primárneho vzdelávania, výbornou triednou učiteľkou a veľkou kamarátkou žiakov tretej A. Jej komunikácia s rodičmi, deťmi či kolegami je na vysokej odbornej a ľudskej  úrovni. V práci aplikuje  inovatívne metódy  vzdelávania. V didaktike matematiky využíva Hejného metódu, čím podporuje u detí záujem a obdiv k tomuto predmetu.  Žiakom sa s veľkým zanietením venuje aj po vyučovaní.  Svojou prácou, kreativitou  a organizačnými schopnosťami  už siedmi rok prispieva k dobrému menu a napredovaniu súkromnej spojenej školy. Svoje pracovné povinnosti si plní mimoriadne svedomito a s nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti deťom aj kolegom.

Mgr. Daniela Znamenáková, Súkromná stredná odborná škol CA&TS
Pani Znamenáková učí predmety : výtvarné techniky a ručné práce, fotografovanie a video. Vedenie školy si predovšetkým na nej cení, že nad rámec svojich pracovných povinností robí mnoho aktivít prospešných pre žiakov a školu. Zabezpečuje odbornú prax žiakov, spolupracuje s viacerými inštitúciami z Prievidze a okolia formou prípravy a zabezpečenia animačných aktivít. Taktiež organizuje a pripravuje animačné aktivity pre deti predškolského veku a dôchodcov v Prievidzi, Nitrianskom Pravne, Nitrianskych Sučanoch, Diviackej Novej Vsi a v Handlovej. Spolu so žiakmi sa zapája do rôznych projektov ako: Poznaj  iných, spoznáš sám seba, Mega vankúš, Týždeň dobrovoľníctva, Mikuláš v nemocnici, Burza stredných škôl. Pod záštitou Komprax Iuventa pripravuje so žiakmi vianočné trhy v Poluvsí. V škole organizuje aj divadelné predstavenia žiakov, zvlášť  dohliada na ich výtvarné spracovanie. Okrem týchto aktivít pani  Znamenáková aj spravuje webovú stránku školy a vykonáva grafickú úpravu prezentačných materiálov školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri