Zosuvy naďalej ohrozujú majetok a zdravie obyvateľovLorem ipsum dolor sit amet 21. 11. 2013 07:42

Do jarného topenia snehu je nutné aspoň čiastočne realizovať sanačné práce na územiach v Hradci a Veľkej Lehôtke, v ktorých je stále vyhlásená mimoriadna situácia. Inak sa nedá vylúčiť ani to, že sa svahové deformácie opäť aktivizujú a na jar budú opäť ohrozené obydlia. Aj to je jeden zo záverov prvého stretnutia komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke.

Zriadenie komisie zloženej z obyvateľov a zástupcov samosprávy mesta Prievidza schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Komisia sa 4. novembra 2013 na svojom prvom zasadnutí venovala najmä navrhnutým sanačným opatreniam. Tie spočívajú v zhotovení niekoľkých horizontálnych vrtov, križujúcich postihnuté územia a odvádzajúcich vodu z telesa zosuvu do miestnych vodných tokov. Navrhované riešenie prijali všetci členovia komisie s dôverou.

Majú pomôcť v súlade s možnosťami rozpočtu

Ministerstvo životného prostredia sa už realizáciou sanačných opatrení zaoberá. Podľa uznesení prijatých na výjazdovom rokovaní Vlády SR dňa 9. októbra 2013 v Handlovej bolo ministrovi životného prostredia uložené v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu podporiť opatrenia zamerané na stabilizáciu vodných tokov a zabezpečenie sanácie zosuvných území v našom okrese do 31. decembra 2014.

„Treba však zdôrazniť, že uvedené opatrenia sa majú realizovať v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu. Preto akékoľvek uvádzané sumy nezaručujú, že budú skutočne vyčlenené finančné prostriedky na tento účel a na pomoc obyvateľom nášho mesta. Samozrejme by som bola veľmi rada, keby to tak bolo,“ upozorňuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Geologické práce zabezpečuje ministerstvo

Primátorka pripomína, že realizácia sanačných prác je úlohou štátu. „Zákon o geologických prácach je jednoznačný. Podľa jeho ustanovení zabezpečuje geologické práce na odvrátenie, zmiernenie alebo odstránenie následkov živelnej pohromy ministerstvo životného prostredia. Z pozície samosprávy sme pripravili všetko na to, aby ministerstvo životného prostredia mohlo začať so sanáciou území čo najskôr,“ vysvetľuje primátorka.

Je presvedčená o tom, že postup ministerstva životného prostredia a mesta musí byť koordinovaný aj na úrovni ich čelných predstaviteľov. Preto už opakovane listom požiadala ministra životného prostredia Petra Žigu aj o spoločné stretnutie. „Vieme poskytnúť projekt sanačných prác pre územné rozhodnutie, a v decembri 2013 aj projekt pre realizáciu stavby. Takisto sme už ministerstvu doručili podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Aktívne s príslušnými úradníkmi komunikujeme. Rada by som však s ministrom hovorila aj osobne a v mene obyvateľov ho požiadala, aby sa s prácami začalo čo najskôr,“ vysvetľuje Macháčková.

Oceňujú aktivitu samosprávy, čakajú na štát

„Veľmi oceňujem, že mesto Prievidza neostalo len pri tom, čo zo zákona musí. Po tom ako riadne ohlásilo aktívne svahové deformácie ministerstvu, ostalo v kontakte s obyvateľmi. Okrem realizácie podrobného prieskumu a prípravy projektu sanačných prác bol zabezpečený pravidelný statický monitoring budov, vďaka ktorému obyvatelia dostali relevantnú informáciu o tom, či je ich nehnuteľnosť obývateľná. Teraz je na rade štát. Dúfame, že bude aspoň taký aktívny ako bola doteraz samospráva,“ hovorí Matej Hlôška, člen zriadenej komisie pre riešenie krízovej situácie.

„Všetci v komisii by sme najradšej hneď niečo podnikli. Je veľmi nepríjemné vidieť, že sú reálne ohrozené domy našich priateľov, príbuzných alebo dokonca naše vlastné. Obávame sa, že budú v zime opäť výdatné snehové zrážky, ktoré môžu dať svahy zasa do pohybu. Do jarného topenia snehu by bolo dobré aspoň čiastočne realizovať sanačné práce a odviesť povrchové vody,“ dodáva.

Mesto už investovalo viac ako 68 tisíc eur

Po tom, ako boli mestu Prievidza v máji a júni tohto roka oznámené aktívne svahové deformácie vo Veľkej Lehôtke a Hradci, bolo o situácii riadnym hlásením informované ministerstvo životného prostredia. Následne bola vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá stále trvá.

Samospráva zabezpečila realizáciu okamžitých sanačných opatrení – odčerpávanie studní a obmedzenie závlah v postihnutých územiach. Ohrozené lokality ešte v júni navštívili zamestnanci ministerstva životného prostredia, ktorí odporučili realizáciu podrobného inžiniersko-geologického prieskumu, aby bolo jasné, prečo dochádza k aktívnym svahovým deformáciám. Mesto vyčlenilo z rezervného fondu prostriedky na realizáciu podrobného IG prieskumu a zabezpečilo aj vypracovanie projektu sanačných prác. Spolu už bolo na tieto a ďalšie opatrenia investovaných z rozpočtu mesta Prievidza viac ako 68 tisíc eur.

Práca
Čiastka investovaná z rozpočtu mesta Prievidza
Statický monitoring – 1. séria (máj a jún) 696,00 €
Statický monitoring – 2. séria (júl, august, september) 1 368,00 €
Inžiniersko-geologický prieskum 28 500,00 €
Inžiniersko-geologický prieskum (dodatok) 504,96 €
Geotechnický monitoring 1. séria (september) 1 175,40 €
Projekt sanačných prác (spracovanie) 36 000,00 €
SPOLU 68 244,36 €

Záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu definovala základné príčiny zosuvov, ktorými sú: geologická stavba územia priaznivá pre vznik zosuvov, obdobie výdatných zrážok v novembri 2012 a marci 2013, nevhodné nakladanie s povrchovými a splaškovými vodami a tiež nevhodné zásahy ľudskej činnosti. Z uvedených príčin vyplynuli aj ďalšie opatrenia pre obmedzenie zosuvnej činnosti, napríklad vylúčenie stavebnej činnosti, alebo odvedenie povrchových vôd z pozemkov do toku, ktorým sa má zabrániť vsakovaniu vôd do pôdy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri