Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva27. 10. 2011 10:58

Dňa 25. októbra sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Prievidzskí poslanci na októbrovom zastupiteľstve schválili nové VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza. Okrem toho schválili aj doplnky dvoch VZN - Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza a do VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta boli doplnené znelky mesta a ich používanie.

Taktiež boli schválené  aj doplnky interných smerníc č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

V bode Rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťami o kúpu nehnuteľností a zriadením vecných bremien.   Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatné prevzatie stavby „Stavebné úpravy Nábrežnej ulice v Prievidzi“. Poslanci podporili 5% kofinacovanie 4 projektov.   V tajnej voľbe bola na návrh primátorky mesta za členku Mestskej rady zvolená Helena Dadíková. 

Zástupcovia Mladého parlamentu v rámci rokovania MsZ predstavili poslancom i ďalším prítomným projekt Revitalizácie detských ihrísk v meste.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční  29.11.2011


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri