Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva - november 20112. 12. 2011 12:38

V utorok 29.11. zasadalo na svojom 11. zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Ponúkame vám najdôležitejšie programy rokovania.

Uskutočnila sa voľba člena mestskej rady.  Zvolený bol  kandidát Mgr. Ľubomír Vida. Taktiež bolo udelené a slávnostne odovzdané Čestné občianstvo mesta Prievidza in memoriam J.E. MUDr. Antonovi Neuwirthovi.
 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
 
-dodatok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011
 
-VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 s pripomienkou: v texte VZN sa nahrádza slovo „obec“ slovom „mesto“
 
-VZN mesta Prievidza č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza
 
-doplnok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach s pripomienkami. Týmto doplnkom sa zvyšuje sadzba dane z bytov z 0,22 € na 0,26 € a sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje z 0,75  € na 1,00 €
 
-rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 a roky 2013 a 2014
 
-viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
 
-úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 a viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2012, 2013 a 2014
 
-prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta
 
-regulatívy územného a architektonického rozvoja sídliska Píly
 
-zachovanie umiestnenia sôch Immaculáty a  sv. Jána Nepomuckého na súčasnom mieste pred Piaristickým kostolom Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi
 
-zvýšenie majetkovej účasti mesta Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
 
 
 
V rámci diskusie pre obyvateľov diskusie smerovali otázky najmä k pripravovanej koncepcii školstva a k rušeniu základných škôl. Celý program aj s prerokovanými materiálmi môžete vidieť v nasledovnej sekcii.
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri