Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 13.12. 201114. 12. 2011 11:53

Dňa 13.12.2011 zasadalo posledný krát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. V nasledovnom článku prinášame dôležité uznesenia.

Mestské zastupiteľstvo schválilo :
 -koncepciu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015.
 
-v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh navyradenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.6.2012.
 
-v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  návrh na vyradenie  Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.6.2012.
 
V ďalšom bode  zastupiteľstvo schválilo I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011.
 
-VZN mesta Prievidza  č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza.
 
-IS č. 68 - Rokovací poriadok komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na ochranu verejného záujmu.
 
-etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca pre volebné obdobie 2010 – 2014 s pripomienkami.
 
-etický kódex člena voleného predstaviteľa mesta Prievidza pre volebné obdobie 2010 – 2014 s pripomienkami.
 
 
V rámci interpelácie poslancov poslanec Július Urík podotkol svoju nespokojnosť s tým, že niektorí poslanci sú v zastupiteľstve prítomní a obzvlášť aktívni iba v prítomnosti médií, čo prináša nedôveru k práci celého mestského zastupiteľstva. Materiály zo zastupiteľstva si môžete pozrieť TU.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri