Znovuotvorenie prievidzskej plavárne pripravené!Lorem ipsum dolor sit amet 22. 9. 2010 17:55
Po niekoľkomesačných sanačných prácach sa krytá plaváreň pripravuje na znovuotvorenie. Už od 11. októbra bude prístupná žiakom škôl i bežnej verejnosti.

Plaváreň bola zatvorená po zistení, že dochádza ku korózii haly v časti jej kotvenia do podlahy. Keďže išlo o poškodenie nosnej konštrukcie haly, bol objednaný a spracovaný expertízny posudok, ktorým bolo nariadené vykonať dodatočné ukotvenie haly po celej jej dĺžke.


Sanačné práce spočívali v odstránení poškodeného betónu a zrealizovaní dodatočného ukotvenia haly nerezovými plechmi v rámci piatich etáp.

Každá etapa zahŕňala:
- vybúranie zalievkového betónu
- vyspravenie povrchu betónu po búraní sanačnou maltou
- ošetrenie plechu náterovým systémom nad kotvenie z oboch strán haly
- osadenie nových kotviacich nerezových plechov s plastovou podložkou
- zoskrutkovanie a nakotvenie nových kotiev do betónu

Po dodatočnom nakotvení celej haly bol vykonaný jej náter a osadený podhľad z vodovzdorného sadrokartónu s parozábranou. Exteriérová strana bola uzatvorená a daná do pôvodného stavu.

Sanačné práce predstavovali sumu 99 366,67 €. Dnešným dňom zhotoviteľ stavby dokončil práce a vykonávajú sa čistiace práce. Dňa 28.9.2010 je zvolané kolaudačné konanie a plaváreň bude daná opäť do prevádzky pre verejnosť.

V súvislosti s poškodením plavárne bol objednaný znalecký posudok, ktorý mal posúdiť príčinu závady na obvodovom plášti oblúkovej haly plavárne. V predbežnom závere znaleckého posudku sa konštatuje, že vadu spôsobil prevádzkovateľ plavárne, nedodržiavaním prevádzkových predpisov.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri