Zníženie prevádzky v MŠ Cesta Vl. Clementisa29. 3. 2021 15:53

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude v MŠ Clementisa znížená prevádzka.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a v súlade s rozhodnutím  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2021/10079:3-A1810 zo dňa 19. marca 2021 rozhodlo, že s účinnosťou od 29.03.2021 do 09.04.2021 sa znižuje prevádzka MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12, Prievidza na 4 triedy z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia.

Materská škola bude prednostne v prevádzke pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre prezenčne pracujúcich rodičov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri