Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“Lorem ipsum dolor sit amet 3. 9. 2014 13:03

Na základe podnetov od obyvateľov mesta Prievidza, volebného výboru obvodu č. 3 a mesta  Bojnice ohľadom riešenia rozvoja a budovania trás pre cyklistov, bola spracovaná spoločnosťou arch. in. s. r. o. Prievidza v roku 2014 štúdia „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice. Mesto Bojnice schválilo uznesením č. 118/2014 zo dňa 26.06.2014 návrh uzatvorenia zmluvy o spolupráci zmluvných strán pre realizáciu akcie „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že za podmienok dohodnutých v zmluve zabezpečia na vlastné náklady vypracovanie Projektovej dokumentácie a následne po vyhlásení relevantných výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podajú žiadosť na realizáciu projektu: „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Celý zámer bude spolufinancovaný mestom Prievidza vo výške 50% z celkových nákladov a mestom Bojnice vo výške 50 %. V roku 2015 je predpoklad vyhlásenia výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v oblasti realizácie zlepšenia podmienok pre cyklodopravu. Podľa spracovanej štúdie je celková dĺžka cyklotrasy 9,1 km, z toho v k. ú. Prievidza 4,3 km a v k. ú. Bojnice 4,7 km. Odhad výšky nákladov na investičný zámer je 1,5 mil. €.
Trasa cyklotrasy je k dispozícii TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri