Zmena v počte poslaneckého zboru na ďalšie volebné obdobie30. 6. 2014 14:18

Voľby do mestských zastupiteľstiev a voľby primátorov vyhlasuje predseda NR SR a konajú sa v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Podľa platnej legislatívy SR sa v dostatočnom časovom predstihu stanovuje uznesením zastupiteľstva počet poslancov na ďalšie volebné obdobie.

Počty obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch pre účely stanovenia počtu poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018  sú čerpané z evidencie informačného systému samosprávy Cora Geo z databázy volieb do Európskeho parlamentu 24. mája 2014 a počet cudzincov z volieb do orgánov samosprávnych krajov 9. novembra 2013.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) podľa počtu obyvateľov v súlade s § 11 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa predloženého návrhu poslanci schválili model 25 členného mestského zastupiteľstva. Pre volebné obdobie 2014 – 2018 tak bude mestské zastupiteľstvo mať 25 poslancov. Mesto Prievidza sa pre účely volieb a práce poslancov s obyvateľmi  člení na 7 volebných obvodov (ďalej len „VO“).

Pri výpočte počtu poslaneckých mandátov v jednotlivých volebných obvodoch sa vychádzalo z predpokladu, že celkový počet poslancov v MsZ v Prievidzi bude 25, v prímestských častiach bude po 1 poslaneckom mandáte a počty poslaneckých mandátov v ostatných volebných obvodoch sú vypočítané matematicky.

VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly – západnú hranicu tvorí železničná trať, východnú – štátna cesta I./64 od farského kostola smerom na Martin po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice. Miestna komunikácia Včelárska ul., Ul. V. Clementisa s pomyselným rovným predĺžením smerom na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu IBV Kopaničky, Necpaly, Žabník, Staré Mesto, sídlisko Mládeže, Stred, Dlhá ul. – Piesky, severná, stredná, južná a juhovýchodná časť mesta. VO1 má 12 031 obyvateľov (11 943 občanov SR + 88 cudzincov) a bude mu pridelených v ďalšom volebnom období 6 poslancov.

VO č. II. – Sídlisko Píly - východnú hranicu tvorí železničná trať, severnú
– od  železničného priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Píly, južnú a juhovýchodnú časť mesta. VO č. II. – Sídlisko Píly má 9 705 obyvateľov (9 615 občanov SR + 90 cudzincov) a počet poslancov je stanovený na 5.

VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky – východnú hranicu tvorí železničná trať, južnú – od  železničného priecestia Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Zapotôčky a Nové Mesto, severnú a severozápadnú časť mesta. VO č. III. – Nové Mesto, Zapotôčky  má 13 298 obyvateľov (13 190 občanov SR + 108 cudzincov) a v ďalšom volebnom období bude obvod zastupovať 6 poslancov.

VO č. IV. Kopanice – západnú hranicu tvorí časť cesty I./64 od križovatky farského kostola po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice, južnú – miestna komunikácia Mariánskej ulice s rovným pomyselným predĺžením smerom na východ, severnú – Včelárska ulica, Ul. V. Clementisa s rovným pomyselným predĺžením na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Kopanice, priľahlých IBV, Čierneho Mesta, severovýchodná časť mesta. VO č. IV. – Kopanice má 9 638 obyvateľov (9 596 občanov SR +  42 cudzincov) a v ďalšom volebnom období bude obvod zastupovať 5 poslancov.

VO č. V. – Veľká Lehôtka – katastrálne územie Veľkej Lehôtky. VO č. V. - Veľká Lehôtka má 899 obyvateľov ( 894 občanov SR + 5 cudzincov) a rovnako ako v minulom volebnom obvode bude mať táto prímestská časť 1 poslanca.

VO č. VI. – Malá Lehôtka - katastrálne územia Malej Lehôtky. VO č. VI. - Malá Lehôtka má 410 obyvateľov ( 410 občanov SR ) a rovnako ako v minulom volebnom obvode bude mať táto prímestská časť 1 poslanca.

VO č. VII. – Hradec - katastrálne územie Hradca. VO č. VII. – Hradec má 736 obyvateľov ( 736 občanov SR ) a rovnako ako v minulom volebnom obvode bude mať táto prímestská časť 1 poslanca.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri