Zmena termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ a zápisu detí do MŠ mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 11. 1. 2016 15:27

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04.  do 30.04. kalendárneho roka.

Presný termín zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza bude určený všeobecne záväzným nariadením a zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017.
Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku.
Presný termín bude zverejnený na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri