Zmena legislatívy spôsobila zvýšenie poplatkovLorem ipsum dolor sit amet 2. 10. 2012 08:34

Správne poplatky sa od 1. októbra zmenili. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol novelizovaný zákonom číslo 286/2012 Z.z., ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 27.09.2012.

Táto novela sa dotkla aj správnych poplatkov, ktoré mesto Prievidza vyberá za úkony a konania v správnom konaní a to vo vzťahu k obyvateľom.

Ide najmä o nasledovné správne poplatky:
- osvedčovanie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,50 eur (pôvodne 0,5 eura)
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, úmrtí a sobášov 5 eur (pôvodne 1,50 eura)
- potvrdenie o trvalom pobyte 5 eur (pôvodne 3 eurá)
- v rámci stavebného konania boli výrazne zvýšené poplatky za stavebné povolenia, kolaudácie.
- životné prostredie - žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a krajiny fyzické osoby zo 6,50 na 10 eur, právnické osoby zo 66 eur na 100 eur

Pozrite si celý novelizovaný Zákon o správnych poplatkoch v priloženom linku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri