Zelené materské školyLorem ipsum dolor sit amet 22. 10. 2014 16:24

Dňa 9. októbra 2014 sa v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave uskutočnila Slávnostná certifikácia 9. ročníka programu Zelená škola.

Medzinárodný certifikát Zelenej školy získali aj dve materské školy z Prievidze:
 MŠ Ul. Clementisa a MŠ Ul. Gorkého. MŠ Ul. Clementisa je do programu Zelená škola zapojená už druhý rok, prvý certifikát a medzinárodnú vlajku získala za oblasť „ Zeleň a ochrana prírody “, druhý za oblasť „ Voda“ na základe monitoringu plnenia aktivít
 
z environmentálneho akčného plánu a záverečného hodnotenia.
Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Je určený pre materské, základné a stredné školy ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Obe materské školy pristupujú k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome. Spoločne s rodičmi rozvíjajú u detí prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie, realizujú inšpiratívne praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie. Všetky aktivity sú zahrnuté do environmentálneho akčného plánu na ktorého tvorbe participujú zamestnanci, rodičia aj deti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri