Zelené materské školyLorem ipsum dolor sit amet 22. 10. 2014 16:24

Dňa 9. októbra 2014 sa v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave uskutočnila Slávnostná certifikácia 9. ročníka programu Zelená škola.

Medzinárodný certifikát Zelenej školy získali aj dve materské školy z Prievidze:
 MŠ Ul. Clementisa a MŠ Ul. Gorkého. MŠ Ul. Clementisa je do programu Zelená škola zapojená už druhý rok, prvý certifikát a medzinárodnú vlajku získala za oblasť „ Zeleň a ochrana prírody “, druhý za oblasť „ Voda“ na základe monitoringu plnenia aktivít
 
z environmentálneho akčného plánu a záverečného hodnotenia.
Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Je určený pre materské, základné a stredné školy ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Obe materské školy pristupujú k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome. Spoločne s rodičmi rozvíjajú u detí prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie, realizujú inšpiratívne praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie. Všetky aktivity sú zahrnuté do environmentálneho akčného plánu na ktorého tvorbe participujú zamestnanci, rodičia aj deti.


Info servis