Zber nebezpečného odpadu19. 4. 2012 15:02

Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť DETOX, s. r. o., Banský Bystrica.

Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Nebezpečný odpad - taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

Nebezpečné látky z komunálneho odpadu zbierané:

-       Obaly obsahujúce nebezpečné látky,
-       Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
-       Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
-       Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
-       Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
-       Oleje a tuky iné ako jedlé,
-       Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
-       Detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
-       Cytotoxické a cytostatické liečivá,
-       Batérie a akumulátory,
-       Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
-       Drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Ostatné zbierané odpady:

-       Opotrebované pneumatiky,
-       Jedlé oleje a tuky,
-       Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné,
-       Detergenty iné,
-       Cytotoxické a cytostatické liečivá iné,
-       Batérie a akumulátory iné,
-       Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné.

Určité druhy nebezpečných látok z komunálneho odpadu je možné odovzdať aj v zbernom dvore spoločnosti TEZAS, spol. s r. o. na Garážovej ulici, druh odpadu konzultujte na č. tel.: 5422811, 5422220.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri