Záverečný účet mesta ukazuje finančnú stabilitu Prievidze9. 5. 2022 10:46

Poslanci na májovom rokovaní schválili záverečný účet mesta za rok 2021. Dôležitý dokument pozitívne hodnotí ekonomické ukazovatele v hospodárení ako zvyšovanie majetku mesta a zníženie percentuálnej zadlženosti mesta. V ekonomicky nestabilnom období uzavrela Prievidza rozpočtový rok 2021 v prebytku.

Samosprávy majú za sebou z pohľadu financií ďalší ťažký rok. Príjem samospráv zo strany štátu je čoraz viac komplikovanejší a samosprávne kompetencie neustále narastajú. „Podielová daň, teda príjem samosprávy zo strany štátu, predstavoval podiel na rozpočtových príjmoch v roku 2010 až 58 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta. V roku 2022 predstavuje podielová daň však už menej ako 50 % všetkých bežných rozpočtových príjmoch mesta. Aj v prvej zmene rozpočtu mesta na rok 2022 musíme v prvom štvrťroku počítať so zníženým výnosom podielovej dane z príjmov o 300 000 eur,“ priblížila primátorka Prievidza K. Macháčková. Napriek zložitej finančnej situácii, Prievidza rok 2021 opäť dosiahla pozitívne výsledky.

Rok 2021 uzavreli prebytkom
Po uzatvorení rozpočtového roka je celkový prebytok rozpočtu za rok 2021 vo výške 3,3 milióna eur. Z tejto sumy po vyčlenení 900 tisíc eur, ktoré sú účelovo viazané, môžu byť ostatné finančné prostriedky presunuté do rezervného fondu mesta. Na tvorbu rezervného fondu tak bola z rozpočtového prebytku vyčlenená suma až 2,4 milióna eur. Výrazný prebytok vznikol prebytkom finančných operácií.

Opäť nižšia úverovú zadlženosť a majetok mesta narástol
Zo záverečného účtu vyplýva, že percentuálna zadlženosť mesta v zmysle platnej legislatívy klesla v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku o 1,53 % a celkovo je na úrovni iba  33,84 %. „Iste, mohli by sme znižovať zadlženosť mesta rýchlejšie. Prípadne na zníženie zadlženosti použiť viac ako dva milióny eur, ktoré sme ušetrili hospodárnou politikou na našom rezervnom fonde. My však chceme znižovať investičný dlh mesta a investovať do majetku mesta efektívne a takéto zníženie dlhu v tejto dobe by do budúcna znamenalo zvýšenie výdavkov mesta, nakoľko by si vedelo zabezpečiť nový úver za podstatne nevýhodnejších podmienok, ako sú existujúce úvery, kde najvýznamnejším benefitom je fixácia úrokov po celú dobu splatnosti úveru.  Pozitívnym ukazovateľom je rast hodnoty mestského majetku. Pri značnom investovaní vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu ku dňu 31. decembru 2021 v zostatkovej sume 112 571 140,76 eur. Oproti roku 2021 predstavuje nárast hodnoty majetku o viac ako dva milióny eur za jeden rok,“ vysvetlila primátorka. V roku 2020 narástol majetok mesta ešte výraznejšie a to o 3,5 milióna eur.

Finančné investície aj v roku 2022
Rozpočet na rok  2022 je nastavený na ďalšie investovanie do majetku mesta. Avšak pôjde o realizáciu viac-menej iba projektov financovaných z eurofondov, na ktorých sa mesto Prievidza bude podieľať spolufinancovaní. „Určite nás z pohľadu príjmov od štátu čaká ďalší náročný rok. Nemôžeme zabúdať, že vplyvom rastu cien zaznamenávame aj zvyšovanie finančných výdavkov. Napríklad na Zariadenie pre seniorov budeme z vlastných zdrojov len na strane bežného rozpočtu v tomto roku doplácať sumu 1 037 000 eur. Práve preto pozitívne hodnotím, že sa nám stále darí dodržiavať štandard v poskytovaní služieb našim obyvateľom. Napríklad a napriek zložitosti dokážeme zachovávať pre našich obyvateľov daňové úľavy z titulu tvrdosti zákona,“ uzavrela primátorka.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri