Záujem o umelecké vzdelávanie detí stúpa4. 11. 2014 07:47

Základná umelecká škola L. Stančeka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zabezpečuje v tomto školskom roku výchovu a umelecké vzdelávanie spolu 1066 žiakom v štyroch odboroch  :  449 žiakov v hudobnom odbore, 308 žiakov vo výtvarnom odbore, 248 žiakov v tanečnom odbore a 61 žiakov v literárno – dramatickom odbore.

Záujem rodičov o plnohodnotné umelecké vzdelávanie svojich detí z roka na rok stúpa, o čom svedčí aj nárast počtu žiakov ZUŠ. V tomto školskom roku stúpol celkový počet žiakov ZUŠ o 266 detí. Priestory ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ulici sú pre takýto počet žiakov kapacitne nepostačujúce a nevyhovujúce. Žiakmi prípravného štúdia ZUŠ sú prevažne deti predškolského veku. Zabezpečenie dochádzania týchto detí na vyučovanie do kmeňových priestorov ZUŠ je pre rodičov časovo náročné a častokrát problematické, preto mesto Prievidza, ako zriaďovateľ uvedených škôl, vyšlo v ústrety rodičom a podalo žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zriadenie elokovaných pracovísk ZUŠ, vďaka čomu bude možné zabezpečovať prípravné umelecké štúdium detí predškolského veku priamo v priestoroch jednotlivých materských škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri