Zastupiteľstvo v roku 2013 zasadalo naposledy11. 12. 2013 12:10

V utorok 10. Decembra  zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Čo bolo predmetom rokovania a čo odsúhlasili poslanci?

Poslanci schvaľovali rozpočet
Hlavným predmetom posledného tohtoročného zastupiteľstva bolo schvaľovanie návrhu programového rozpočtu na nasledujúce tri roky. Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Rozpočtované bežné výdavky na rok 2014 sú vo väčšine na očakávanej úrovni
roka 2013.

Napriek tomu, že mesto naďalej spláca úvery zdedené po predchádzajúcom vedení radnice, aj v budúcom roku plánuje pokračovať s investičnými akciami na opravu mestských komunikácii a celkovom zlepšení výzoru mesta. Nakoľko úverová zadlženosť mesta sa splácaním istín z úverov zníži v r. 2014 o sumu 1 049 518 €, celkovú úverovú zadlženosť mesta sa tak vďaka úsporným opatreniam podarí naďalej znižovať.
Mesto plánuje v r. 2014 bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií v sume 420 tis. €. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu - miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, dlažieb je plánovaná suma 958 tis. €
V rámci zlepšovania prostredia pre život svojich obyvateľov mesto plánuje niekoľko finančných investícií aj v budúcom roku. Medzi najdôležitejšie zámery patrí podpora bývania pre mladé rodiny. Vzhľadom na to, že mesto naďalej eviduje vysoký záujem o pridelenie nájomného bytu, vyčlenilo v budúcoročnom rozpočte ďalšiu čiastku na podporu výstavby bytových jednotiek. Mesto zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 55 944 € a zo ŠFRB vo výške 1 052 637 € odkúpi bytový dom 2 x 12 b. j. na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská, pričom z vlastných zdrojov vo výške 36 267 € dofinancuje technickú vybavenosť.
Novinkou vo výdavkovej časti rozpočtu mesta sú aj prostriedky pre jednotlivé výbory volebných odborov. Na základe novej internej smernice, budú môcť poslanci priamo čerpať finančné prostriedky pre potreby jednotlivých mestských častí. Do rozpočtu boli zaradené finančné prostriedky pre výbory volebných obvodov celkom v sume 11 tis. €, na vybudovanie centrálnych detských ihrísk 50 tis. € , na lavičiek 5 tis. €, pieskovísk 5 tis. €, opravu športových ihrísk v sume 50 tis. €. Taktiež sa na základe požiadavky obyvateľov ráta s osvetlením viacerých prechodov pre chodcov. Na tento účel bola vyčlenená suma vo výške 98 tis. €.

Výraznou zmenou vo výdavkovej časti budúcoročného rozpočtu je aj vyčlenenie finančných prostriedkov pre Zariadenie pre seniorov a neziskovú organizáciu Harmónia, ktorá pomáha opusteným matkám s deťmi v krízovej situácii. Zmenou legislatívy budú Zariadeniu pre seniorov pre rok 2014 chýbať dotačné zdroje zo štátneho rozpočtu. Mesto preto ráta s podporou ZpS v sume 200 tis. € v roku 2014.

Dobrou správou je, že mesto v roku 2014 splatí 4 úvery, ktoré boli prijaté : v r. 2004 na financovanie plavárne, v r. 2005 na odkúpenie pavlačových bytov na Ciglianskej ceste, v r. 2007 na výkup pozemkov pod priemyselný park, v r. 2009 na investičné akcie.

Lávka pri golfovom ihrisku sa dočká opravy
Na základe viacerých podnetov od obyvateľov mesta Prievidza a mesta Bojnice
ohľadom zlého technického stavu oceľovej lávky cez rieku Nitra, objednalo mesto
Bojnice na vlastné náklady vypracovanie statického posudku, z ktorého vyplynulo, že
lávka pre peších nevyhovuje bezpečnej prevádzke. Lávka sa nachádza v mestskom
parku na rozhraní katastrálnych území mesta Prievidza a Bojnice. Nakoľko uvedená
stavba nebola evidovaná vo vlastníctve mesta Prievidza ani mesta Bojnice, uzatvorilo
mesto Prievidza a mesto Bojnice Zmluvu o uznaní vlastníckeho práva, v zmysle ktorej uznáva každá strana vlastnícky vzťah k lávke v pomere ½. Na základe uvedeného bol poslancom predložený návrh Zmluvy o spolupráci „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“ medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice. Celá akcia bude spolufinancovaná mestom Prievidza vo výške 50% z celkových nákladov.

Dočasné parkovanie už bude upravovať nové VZN
Na základe legislatívnych zmien bol poslancom predložený aj návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje:
a) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia na území mesta Prievidza,
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.

Projekt regulácie statickej dopravy v CMPZ Prievidza a prevádzku parkovacích miest v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia realizuje obchodná spoločnosť založená mestom Prievidza - Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. s účinnosťou k 1.1.2014 mení svoje obchodné meno na Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Aj táto zmena obchodného mena bola predmetom rokovania decembrového mestského zastupiteľstva.

Kompletný program rokovania mestského zastupiteľstva môžete nájsť TU
.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri