Zastupiteľstvo rokovalo o prevádzkovom poriadku cintorína2. 4. 2013 09:59

Počas posledného zasadnutia MsZ bol v rámci programu prerokovaný návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Ceny za hrobové miesta oproti predošlej úprave VZN ostali nezmenené.

Dovoľujeme si upozorniť všetkých obyvateľov na niekoľko informácií, ktoré vyplývajú z uvedeného všeobecne záväzného nariadenia.

Výška poplatku za prenájom hrobového miesta:

Cena za nájom hrobového miesta sa stanovuje v nájomnej zmluve:

a)    na prvých 10 rokov vrátane miesta na príslušenstvo hrobu:

 

Mesto

Mestské časti

jednohrob 3 m2

33,19 €

26,56 €

dvojhrob

66,39 €

53,11 €

detský hrob 1 m2

11,62 €

10,95 €

hrobka (za každý začínajúci 1 m2)

23,24 €

23,24 €

 

b) obnova hrobového miesta po uplynutí predchádzajúceho nájmu na ďalších 10 rokov:

 

Mesto

Mestské časti

jednohrob 3 m2

39,83

33,19 €

dvojhrob

79,67 €

66,39 €

detský hrob 1 m2

13,28 €

9,96 €

hrobka (za každý začínajúci 1 m2)

23,24 €

9,96 €

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, je povinný zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu, ak sa miesto inak neupravuje.

Zoznam povinností nájomcu obsahuje aj upozornenie, že zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní hrobového miesta.


Čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti
Pohrebiská sú verejnosti prístupné v dobe:
od 16. apríla do 15 októbra: denne v čase od 08.00 h  do 20.00 h
od 16. októbra do 15. apríla: denne v čase od 08.00 h  do 18.00 h
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Medzi najzásadnejšie povinnosti návštevníkov pohrebiska patrí povinnosť správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých obyvateľov, že k zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa. Podobný postup platí aj pri umiestňovaní lavičiek v priestoroch pohrebiska.

Sankcie za porušenie zásad
Kontrolu dodržiavania prijatých zásad vykonávajú poverení zamestnanci mesta Prievidza a príslušníci mestskej polície.

Za priestupky podľa zákona o priestupkoch možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. V prípade závažnejších porušení pravidiel môže byť udelená pokuta mestom až do výšky 663 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri