Zástupcov do Rady mladých si môžu delegovať do 15. septembraLorem ipsum dolor sit amet 6. 9. 2018 11:33

Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2018 delegovať zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne mestského zastupiteľstva bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca.

Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Delegovaným zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť fyzická osoba, ktorá k 20. septembru 2018 dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov.

Svojho zástupcu môžu žiacke školské rady a subjekty aktívne v práci s mládežou delegovať doručením písomnosti Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Stačí vyplniť formulár uverejnený na stránke mesta a doručiť ho:
- poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza,
- osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo
- e-mailom na adresu info@prievidza.sk.

Tlačivo na delegovanie zástupcu do Rady mladých

„Aj keď sme už mládežnícke organizácie a žiacke školské rady o tejto možnosti informovali na konci minulého školského roka, chceme ju pripomenúť, pretože termín delegovania do 15. septembra je záväzný. Budeme radi, ak bude v poradnom orgáne čo najviac aktívnych mladých ľudí, ktorí budú napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Mesto Prievidza sa na podnet členov žiackych školských rád rozhodlo oživiť Radu mladých - poradný orgán mestského zastupiteľstva, ktorý má zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta. V apríli preto zastupiteľstvo schválilo nové znenie smernice upravujúcej zloženie a zriadenie Rady mladých. Delegovaní zástupcovia budú mať funkčné obdobie jeden rok.

Rada sa má pravidelne stretávať na zasadnutiach, na ktorých bude rokovať najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí. Zovšeobecní skúsenosti z činnosti žiackych školských rád, ako aj podnety detí, mládeže a mládežníckych organizácií. Prípadné návrhy na riešenie problémov bude predkladať kompetentným orgánom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri