Zástupcov do Rady mladých je možné delegovať do 15. septembra 202110. 9. 2021 10:02

Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2021 delegovať zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca.

Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Delegovaným zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť fyzická osoba, ktorá k 20. septembru 2021 dosiahne vek 12 rokov a nedovŕši vek 30 rokov.

Svojho zástupcu môžu žiacke školské rady a subjekty aktívne v práci s mládežou delegovať doručením písomnosti Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Stačí vyplniť formulár uverejnený na stránke mesta a doručiť ho:
- poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza,
- osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi alebo
- e-mailom na adresu info@prievidza.sk.

Tlačivo na delegovanie zástupcu do Rady mladých

„Teším sa, že prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu už štvrtý rok. Zároveň to vnímam ako výnimočnú príležitosť pre mladých aktívne participovať na verejnom živote v meste a v praxi uplatňovať princípy demokracie,“ uviedla Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Od roku 2018 pôsobí Rada mladých ako poradný orgán mestského zastupiteľstva, ktorý má zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo nové znenie smernice upravujúcej zloženie a zriadenie Rady mladých. Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri