Zastrešenie stojísk pre kontajnery bude posudzované osobitne1. 10. 2015 07:47

Mesto Prievidza pripravuje realizáciu prekrytia stojísk kontajnerov s cieľom zvýšenia estetickosti riešenia, zabezpečenia životnosti nádob a zabráneniu ich vyberania šírenia odpadov v okolí stojísk. Budovanie niektorých stojísk však narazilo na problém umiestnenia inžinierskych sietí.

Počas spracovania projektu výstavby prekrytých stojísk na nádoby na komunálny odpad bolo zistené väčšie množstvo kolízií s inžinierskymi sieťami. Správcovia sieti v minulosti súhlasili s budovaním spevnených plôch, ktoré je možné v prípade poruchy odstrániť avšak s budovaním prístreškov na takýchto miestach nesúhlasia.

Na základe predbežných vyjadrení správcov inžinierskych sietí nie je možné umiestňovať prístrešok na inžinierske siete alebo v ich ochrannom pásme, čím dochádza k výraznému obmedzeniu priestoru pre osádzanie prístreškov.


Mesto Prievidza konzultovalo postup v takýchto prípadoch aj so samosprávami z iných miest ktoré už prekryté stanovištia budovali ako napríklad Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Z navrhovaných 10 pilotných stojísk na Ul. A. Škarvana a Dlhej ulici dokáže mesto pre kolíziu s inžinierskymi sieťami zabezpečiť realizáciu maximálne 5 stanovíšť. Rovnaký problém očakávame aj v iných častiach mesta. 


Poslanci na zasadnutí Mestskej rady preto odsúhlasili preverenie možnosti riešenia ukladania komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu systémom zapustených kontajnerov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri