Zasadnutie MsZ - 25. február 201928. 2. 2019 10:29

V poradí tretie zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi obsahovalo viacero bodov.

- Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4.    
- Požiadavka na „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza-vypustenie energetickej koncepcie z rozsahu“.   
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018.
- Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov „Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza (ÚPN-CMZ Prievidza).   
- Zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018.   
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami.   
- Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu a navýšenie základného imania v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   
- Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2018.
- Vyhodnotenie uznesení MsZ.   
- 11170-Prievidza-Ul. Včelárska-rozšírenie NNK.   
- 8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod.   
- Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2018.   
- Návrh zmeny výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza.
- Zoznam majetkoprávnych veci    .
- Bod rôzne:
1) Informácia o pripravených projektoch
2) Informácia o spracúvaní osobných údajov poslancov MsZ

Podrobné mnateriály nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri