Zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri2. 10. 2014 12:59

Mestské zastupiteľstvo rokovalo počas posledného septembrového dňa o niekoľkých bodoch. Niektoré dôležité body rokovania  priblížime  v jednotlivých článkoch.

Program mestského zastupiteľstva zo dňa 30.septembra 2014:
1) Otvorenie
2) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014
3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza č. 97/2008 – Požiarny poriadok
4) Návrh na udelenie Ceny mesta CVČ Spektrum pri príležitosti 55. výročia vzniku
5) Informácia o pripravovaných projektoch
6) Majetkoprávne veci
7) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
8) Rôzne
9) Interpelácie poslancov
10) Záver

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 28. októbra 2014 so začiatkom o 8:00 v Dome kultúry v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri