Zasadnutie mestského zastupiteľstva – február 20171. 3. 2017 14:35

V poradí druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva malo na programe viaceré body.

Jednotlivé body programu MsZ boli nasledovné:
NÁVRH Doplnku č. 1 k VZNč. 7 / 2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí.    

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8 / 2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčastí    

Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Prievidza č. 100/2009  o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste.        

Doplnok č. 11 K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta (sídelného útvaru).
   
Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu mesta Prievidza Doplnok č. 1 k VZN č. č.  5 /2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.    

Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2016.
    
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2016.    

Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2016.    

Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o.
   
Zoznam majetko-právnych vecí.    

Bod rôzne:
•    Žiadosť Matildy Preinerovej o nájom nebytových priestorov v objekte CVČ Spektrum.
•    Návrh na stanovenie platu hlavnému kontrolórovi mesta Prievidza.
•    Schválenie členstva mesta Prievidza vo viacerých organizáciách.
•    Informácia o zámere odpredaja obchodného podielu mesta Prievidza v spol. BIC Prievidza, s.r.o.
•    Žiadosť Basketbalového klubu BC Prievidza o dotáciu na zabezpečenie činnosti klubu.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri