Zasadalo mestské zastupiteľstvo29. 7. 2013 08:33

V utorok 30. júla zasadalo už siedmy krát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. Čo bolo predmetom rokovania a čo odsúhlasili  poslanci?

Úprava v určovaní poplatkov za žiaka ZUŠ

Dôvodom úpravy je zmena štátnej legislatívy pre základné umelecké školy (ZUŠ) a z toho vyplývajúce nové podmienky stanovenia objemu finančných prostriedkov na nový kalendárny rok 2014 (a ďalšie roky) pri financovaní originálnych kompetencií mesta.

Zmena sa prejavuje v tom, že dieťa/žiak ZUŠ v individuálnej / skupinovej forme vyučovania sa započítava pri zbere údajov v príslušnej škole najviac jedenkrát, pričom môže byť zapísaný 1-krát v individuálnej forme a druhý raz 1- krát v skupinovej forme vyučovania. To znamená, že ak dieťa/žiak navštevuje v individuálnej forme viacero nástrojov, napr.
klavír, flautu, bicie, započíta sa len pri jednom nástroji (obdobne je to pri skupinovom vyučovaní). Ak dieťa/žiak je na základe rozhodnutia riaditeľa ZUŠ prijaté aj na ďalší nástroj, výučba bude spoplatnená vyšším príspevkom/poplatkom, čo je predmetom tohto návrhu dodatku.

Zároveň rodičia alebo zákonný zástupcovia žiaka poskytnú do 15. septembra čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na započítanie dieťaťa do zberu údajov. Čestné vyhlásenie slúži na zabezpečenie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže uviesť žiaka do zberu údajov.

Celé znenie dodatku môžete nájsť TU.


Zrušenie internej smernice o verejnom obstarávaní

Zákonom č.95/2013 Z. z. bol  s účinnosťou od 1. júla 2013 novelizovaný zákon o verejnom  obstarávaní.
Z tohto dôvodu bolo potrebné zrušiť  Internú smernicu mesta Prievidza č. 63,  upravujúcu pravidlá postupu verejného obstarávania pri zdávaní zákazky s nízkou hodnotou.
Postup pri uplatňovaní pravidiel postupu verejného obstarávania pri zadávaní podlimitných zákaziek bude riešiť príkazný list primátorky.

Poslanci odsúhlasili vznik 100% dcérskej  obchodnej spoločnosti mesta - Prievidzské odpadové hospodárstvo. Týmto krokom sa samospráva mesta pripravuje na možnosť, že obstarávanie na nakladanie a zber komunálneho odpadu od roku 2014 nebude úspešne uzavreté. V takom prípade by nová obchodná spoločnosť realizovala nakladanie s odpadmi v meste Prievidza od začiatku roka 2014.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 27. augusta 2013.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri