Zasadalo mestské zastupiteľstvo1. 7. 2013 13:01

Poslanci na svojom júnovom zasadnutí schválili viaceré materiály, z ktorých vyberáme najdôležitejšie. Niektoré časti rokovania zastupiteľstva uvádzame samostatne:

V rámci programu zastupiteľstva boli schválené :
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza:
Dňa 30.04.2013 Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo uznesením č. 134/13, že vyhovuje čiastočne protestu prokurátora zo dňa 12.04.2013 proti VZN mesta Prievidza č.
136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza tak, že sa zrušili niektoré ustanovenia VZN.  Preto  bol MsZ predložený návrh na zmeny VZN a tie poslanci schválili ako  Doplnok č.1 k VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza. Išlo o výhrady procesného charakteru, ktoré sú upravené zákonom a podľa prokurátora nie je potrebné ich ďalej upravovať aj formou VZN.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov:
Mesto Prievidza zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta s výnimkou dňa 31. decembra od 10.00 hod. do 1. januára do 03.00 h.
Celý program zastupiteľstva môžete vidieť TU: http://www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/6-zasadnutie-25-jun-2013/

Na základe rozhodnutia   primátorky mesta sa bude konať MsZ aj v júli, presnejšie 30.7. 2013.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri