Zasadalo mestské zastupiteľstvo - október 20143. 11. 2014 07:56

V utorok 28. októbra zasadalo už po desiaty krát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. Hlasovaním poslancov bola odsúhlasená kúpa nájomných bytov na Gazdovskej ulici. Aké sú ďalšie zmeny, ktoré odsúhlasili poslanci?

Mesto kupuje nové nájomné byty
Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. Mesto Prievidza už schválilo na tento účel obstaranie bytov kúpou „Nájomné byty 2 x 12 b. j. Gazdovská ulica, Prievidza“, na sídlisku Necpaly, ktorý vybudovala súkromná stavebná spoločnosť na vlastné náklady a mesto Prievidza na financovanie jeho kúpy použije finančné prostriedky za pomoci využitia štátnych prostriedkov na financovanie vo forme poskytovania dotácií z MDVaRR SR na rozvoj bývania.

Bytový dom je štvorpodlažný, pozostáva z dvoch identických častí – sekcií s 12 b.j. s dvomi samostatnými vstupmi. Na prízemí domu v každej sekcii sú tri jednoizbové bytové jednotky. Na II. až IV. poschodí sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako 2x dvojizbový a jeden trojizbový byt. V každom z týchto bytov je riešené samostatné WC, kúpeľňa, loggia a priestranná miestnosť, v ktorej je kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. V dvojizbových a trojizbových bytoch je navyše chodba, spálňa a v trojizbových detská izba.

Mesto vyhovelo protestu prokurátora
Dňa 3.10.2014 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora proti § 4 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2011. Nariadenie ukladalo mestu Prievidza povinnosť ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade s jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav. Ako sa uvádza v proteste prokuratóra, takéto ustanovenie je v rozpore so zákonom, pretože mesto nie je zmocnené nariadením ukladať povinnosti vlastníkovi pamätihodnosti. Tie sú totiž upravené v § 14 ods. 4 Pamiatkového zákona a tento a ani iný zákon neukladá fyzickým či právnickým osobám - vlastníkom pamätihodnosti žiadne povinnosti. Na základe uvedeného mesto Prievidza vyhovelo protestu a napadnuté ustanovenie vypustilo z VZN č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza.

Zmeny v organizácii MsP
Poslanci sa počas rokovania mestského zastupiteľstva zaoberali aj dodatkami k organizačnému a prevádzkovému poriadku mestské polície aj jej štatútu. Vzhľadom k rozsiahlym zmenám v organizácii MsP v priebehu rokov 2011,2012, 2013 bolo potrebné pristúpiť k celkovým úpravám v smernici, upraviť aj niektoré znenia a číslovania § a pod.
Zároveň koncom roka 2013 sa rozhodlo o pridelení karantén nej stanice (útulku) do organizačnej štruktúry Mesta Prievidza - Mestskej polície Prievidza a vzhľadom na tieto skutočnosti bolo nevyhnutné zaradiť referentov karanténnej stanice nielen do organizačnej štruktúry MsP, ale i do všetkých smerníc platných n a Mestskej polícii Prievidza.

Udelenie ceny primátora mesta Prievidza
Za úspešnú záslužnú a dlhoročnú činnosť v prospech mesta Prievidza a jeho obyvateľom, navrhol vedúci právnej kancelárie Róbert Pietrik udeliť Cenu primátora mesta Prievidza poslancovi MsZ Prievidza Gabrielovi Čauderovi. Poslanec MsZ Prievidza Gabriel Čauder je poslancom nepretržite piate volebné obdobie už od roku 1994. Počas 20 ročného výkonu poslaneckého mandátu sa aktívne zapájal do činnosti mesta Prievidza a svoju službu v prospech obyvateľov mesta Prievidza reprezentoval aj tým, že sa zúčastnil všetkých rokovaní MsZ bez ospravedlnenia (t.j. 100 % účasť.). Bol opakovane členom MsR, komisií MsZ, prísediacim na súde a vykonával sobáše a inú občiansku obradnosť. Tento spôsob prístupu k výkonu poslaneckého mandátu a teda aj k službe obyvateľom je ojedinelý, nie iba v podmienkach mesta Prievidza, ale aj na celoslovenskej úrovni. Na základe vyššie uvedených skutočností, pri príležitosti končenia jeho nepretržitého piateho volebného obdobia bez prerušenia a 20-tieho roku výkonu služby obyvateľom udelila primátorka Cenu primátora mesta Prievidza poslancovi MsZ Prievidza Gabrielovi Čauderovi.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri