Zasadalo mestské zastupiteľstvo27. 11. 2013 14:21

V utorok 26. novembra sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Predmetom rokovania bol predovšetkým Návrh III. zmeny rozpočtu mesta. Aké sú ďalšie zmeny, ktoré odsúhlasili poslanci?

Úprava rozpočtu
Poslancom mestského zastupiteľstva bol predložený návrh  na v poradí tretiu úpravu rozpočtu mesta Prievidza. Potreba úpravy vystala z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí pokles daňových príjmov, ktoré sú dôsledkom neuhradenia  poplatku za komunálny odpad zo strany niekoľko tisíc obyvateľov mesta. Ide o sumu takmer 160 tisíc €  ( na základe doterajšieho vývoja úhrad a očakávanej skutočnosti k 31.12.2013 ). Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté niektoré zmeny spojené s rekonštrukciou komunikácií v meste Prievidza  a  takmer 30 tisícová investícia potrebná na rekonštrukciu teplovodných rozvodov pre ZŠ na Rastislavovej ulici.  Ďalšou investíciou do školských zariadení je aj vyčlenenie 9 000 € na opravu kotolne v ŽS na Mariánskej ulici. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj návrhy na zmenu rozpočtov Kultúrneho a spoločenského strediska a Zariadenia pre seniorov, kde došlo k presunu prostriedkov v jednotlivých položkách z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov a zvýšeného krytia nákladov na činnosť.

Lehota pod Vtáčnikom ponúkla svoj podiel v RTV Prievidza
Vlastníkmi TV RTV Prievidza sú Prievidza, Bojnice, Handlová, Lehota pod Vtáčnikom a HBP Prievidza, a.s. Spoločníci boli vymedzení na základe spoločenskej zmluvy, ktorou sa zároveň založila RTV Prievidza. Dňa 11. novembra 2013 Mestský úrad Prievidza dostal od  jedného zo spoločníkov (Lehota pod Vtáčnikom) ponuku na prevod obchodného podielu v spoločnosti RTV Prievidza.  Lehota pod Vtáčnikom chce odpredať svoj podiel v televízii. Dôvodom je, že RTV Prievidza vysiela len v káblovom systéme. Káblový systém však v Lehote pod Vtáčnikom nie je zrealizovaný. Podľa uvedenej spoločenskej zmluvy je vlastník, ktorý chce odpredať svoj podiel, povinný ponúknuť ostatným spoluvlastníkom svoj podiel v predkupnom práve. Cena podielu je závislá od rokovaní s Lehotou pod Vtáčnikom. Mesto Prievidza vlastní v TV RTV Prievidza 12,5 % podiel. Rovnakým podielom disponujú aj vlastníci Bojnice, Handlová, Lehota pod Vtáčnikom t.j. 12,5 %. Predmetnú ponuku poslanci neschválili.

Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) mesta predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Úlohou mesta je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie. V súvislosti s plánovanou prípravou nového PHSR na programové obdobie 2014 - 2020 informovalo vedenie mesta Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  aby tvorbu strategických dokumentov na miestnej úrovni pozastavilo, prípadne s ňou ani nezačínalo z dôvodu prípravy novely zákona č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národnej stratégie regionálneho rozvoja a Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020. Odhad prijatia programových dokumentov 2014 – 2020 je I. polrok 2014. S týmto krokom úzko súvisí aj samotná tvorba strategických a programových dokumentov na miestnej úrovni. Z toho dôvodu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obciam a mestám odporučilo,  aby platnosť súčasného PHSR  predĺžili a schválili v zmysle ods.7 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja na čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri