Zasadalo mestské zastupiteľstvo4. 11. 2013 13:19

V utorok 29. októbra zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Čo bolo predmetom rokovania a čo odsúhlasili poslanci?

Obmedzenie alkoholu na území mesta
Mestská polícia Prievidza sa opakovane stretáva s problematikou požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mimo miest na to určených alebo mimo podujatí, kedy má jeho organizátor zákonom určenú zodpovednosť za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných zdravotno-hygienickych, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov, čo má negatívny dopad na čistotu, bezpečnosť a verejný poriadok v meste Prievidza.

Na MsP sa obracajú obyvatelia s oznámeniami o požívaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, najmä na miestach, ako sú námestia, obytné zóny v rámci sídlisk, kde osoby požívajúce alkoholické nápoje následne znečisťujú verejné priestranstvá močením, odhadzovaním odpadkov, nedopalkov z cigariet, krikom, hulákanim a pod., čo chápu ako dôsledok požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a žiadajú MsP o pomoc.

Dňa 19. apríla 2013 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon č. 88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Na základe novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, Mestská polícia v Prievidzi predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 144/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Prievidza. Predložené VZN bolo schválené. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je upraviť obmedzenia podávania a požívania alkoholických nápojov na miestach určených týmto nariadením a to s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a spôsobu života obyvateľov mesta Prievidza a ochranu verejného poriadku.

Zakazuje sa podávať  a požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mesta Prievidza. Zákaz  sa nevzťahuje na:
a) povolený záber verejného priestranstva formou exteriérového sedenia alebo terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,
b) priestor verejných ohnísk, určených na grilovanie - „Lesopark" a pod.
c) trhové podujatia a jarmoky, organizovane mestom Prievidza,

Ak mesto Prievidza organizuje kultúrne podujatie, verejné podujatia ako napr. oslavy Silvestra, potom sa zákaz pitia alkoholu neuplatňuje.

Nové VZN o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza
Dňa 15. 02. 2013 bol mestu Prievidza doručený podnet - dožiadanie Okresnej prokuratúry Prievidza na preskúmanie zákonnosti VZN č. 71/2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza na základe prijatého podnetu od obyvateľa Dolného Kubína. Vzhľadom nato, že uvedené VZN bolo schválené pred 10 rokmi a nevyhovuje súčasnej legislatíve, bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza.

Zodpovednosť za čistotu a poriadok
1. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej akcie (verejné zhromaždenia občanov, mítingy, reklamné akcie, kultúrne a športové akcie) zodpovedá organizátor hromadnej akcie.
2. Vlastníci, užívatelia oplotených a neoplotených pozemkov sú povinní odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch do začiatku kvitnutia.
3. Je zakázané pálenie záhradných zostatkov a rôzneho odpadu na verejných priestranstvách.
4. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia na verejných priestranstvách mesta sa zakazuje:
a) znečisťovať verejnoprospešné zariadenia,
b) jazdou na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach poškodzovať verejnoprospešné zariadenia,
c) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat.
5. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie, ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve okamžite odstrániť.

Verejná zeleň
1. Plochy verejnej zelene je potrebné chrániť, nevykonávať zásahy a činnosti, ktorými sa obmedzujú funkcie zelene, poškodzujú alebo odstraňujú plochy a prvky zelene na území mesta. Za týmto účelom nie je povolené:
a) trhanie a odcudzovanie kvetov a drevín,
b) svojvoľné lámanie a orezávanie vetiev drevín,
c) svojvoľné presádzanie drevín,
d) vysádzanie drevín bez súhlasu správcu zelene,
e) zakladanie ohňov, stanovanie a táborenie mimo miest vyhradených na tento účel.

Osobitné užívanie verejných priestranstiev Všetky rozkopávky a miesta porušenia spevnených plôch, komunikácií a verejnej zelene musia byť uvedené do pôvodného stavu v termíne a za podmienok určených v rozhodnutí mesta.

Sankcie
Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33,00 €. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,  môže mesto Prievidza uložiť pokutu až do výšky 6.638 €.

Ďalšie dva nájomné bytové domy na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. Robí tak v snahe výrazne zlepšiť možnosť získania bývania najmä rodinám s malými deťmi, zabezpečiť ich zdravý vývoj a tým prispieť k spokojnosti svojich obyvateľov.

Výstavba ďalších dvoch nájomných bytových domov 2 x 24 b.j. je navrhnutá v intraviláne mesta Prievidza na sídlisku Necpaly  na Gazdovskej ulici na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, z toho jeden bytový dom bude vybudovaný v r.2014, a druhý v r.2015.
Stavba dvoch bytových domov bude realizovaná v blízkosti tenisovej haly a jestvujúcich bytových domov. Tomuto charakteru bola prispôsobená architektúra objektov – výškové a tvaroslovné riešenie – 4 nadzemné podlažia, plochá strecha. Riešenie bytových domov rešpektuje terénne danosti existujúcich pozemkov, prístupové komunikácie a okolitú existujúcu zástavbu v danej lokalite. Bytové domy budú osadené tak, aby svojou polohou negatívne neovplyvňovali jestvujúce objekty. Ku každému bytovému domu bude zabezpečený samostatný prístup z miestnej komunikácie – z jestvujúcej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú bude napojená navrhovaná komunikácia s odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením. Bytový dom bude napojený na dostupné inžinierske siete prostredníctvom nových prípojok. Do objektu budú privedené prípojky vodovodná,
kanalizačná, elektrická a teplovodná.

Oba bytové domy budú štvorpodlažné, pozostávať budú z dvoch identických častí – sekcií s 12 b.j. s dvoma samostatnými vstupmi. Na prízemí domov v každej sekcii sú navrhnuté tri bytové jednotky:
- jeden dvojizbový byt (spálňa, WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou),
- jeden jednoizbový byt (chodba, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou),
- jeden jednoizbový byt (chodba, spoločné WC s kúpeľňou, kuchyňa spojená s obývacou izbou),
- spoločné priestory: pivnica – kočikáreň (priestor CO, kotolňa, technická miestnosť (na umiestnenie elektromerov), priestor pod schodiskom, kde sú umiestnené vodomery, závetrie, zádverie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku.

Na II. až IV. poschodí sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako dvojizbový, trojizbový a jednoizbový byt. V každom z týchto bytov je riešené samostatné WC, kúpeľňa, loggia a priestranná miestnosť, v ktorej je kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. V dvojizbových a trojizbových bytoch je navyše chodba, spálňa, a v trojizbových detská izba.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri