Zasadalo mestské zastupiteľstvo – január 201530. 1. 2015 08:16

V utorok 27. januára zasadalo prvý krát v novom roku mestské zastupiteľstvo. Hlasovaním poslancov bolo napríklad odsúhlasené zvýšenie základného imania  mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) a spoločnosti Prievidza Invest. Poslanci taktiež zrušili súčasnú úpravu používania pyrotechnických výrobkov.

Navýšenie základného Imania SMMP
Spoločnosť SMMP, s. r. o., predložila žiadosť o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 152 084,00 € na sumu 1 099 844,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. Poslanci predmetnú žiadosť schválili. Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o. je finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 07/013/07 zo dňa 27. 2. 2008 pre rok 2015.

Navýšenie základného imania Prievidza Invest
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o, o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 133 334,00 € na sumu 1 275 955,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o. je finančné pokrytie platieb istiny a úrokov k úveru v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 07/015/10 zo dňa 29. 06. 2010 pre rok 2015.

Zrušené  VZN pre používanie pyrotechniky v Prievidzi
Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa okrem iného zrušilo ustanovenie § 36g ods. 5. zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, podľa ktorého obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce. Nadobudnutím účinnosti tohto predpisu mesto Prievidza stratilo zákonné zmocnenie na to, aby mohlo upravovať používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Na základe uvedeného bolo schválené VZN č. 161/2015, ktorým sa zrušila doterajšia úprava používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza. To znamená, že ľudia môžu používať pyrotechniku  len v súlade s pltným zákonom o banskej činnosti.

RTV Prievidza:

Zmena zloženia komisie pre riešenie krízovej situácie - svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke
Komisia vznikla ako poradný orgán pre účely koordinácie riešenia havarijných zosuvov v miestnych častiach Hradec a Veľká Lehôtka. Na základe zmien na postoch poslancov mestských častí Veľká Lehôtka a Hradec, boli poslancami MsZ schválené zmeny zloženia dočasnej komisie pre riešenie krízovej situácie - svahových deformácií v Hradci a Veľkej Lehôtke.
Poslancov z uplynulého funkčného obdobia (Ing. Martin Drozd, Juraj Ohradzanský) nahrádzajú poslanci František Krško a Mgr. Rudolf Fiamčík. Za predsedu komisie bol  schválený Mgr. Rudolf Fiamčík.

Zmena volebného zákona

Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. vystúpil s potrebou zmeny volebného zákona do NR SR. Podľa poslanca Cigaňáka je súčasný volebný systém pre regióny nevýhodný a navrhuje zmenu zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhuje, aby sa  rozdelením SR na viacej volebných obvodoch dosiahol stav,  aby mal  každý volebný obvod (kraj)  rovnaké zastúpenie v NR SR podľa počtu občanov vo volebnom obvode. Navrhovanou zmenou zákona by sa podľa neho dosiahlo väčšie zastúpenie Trenčianskeho kraja a mesta Prievidza prostredníctvom poslancov v NR SR. Odporúča, aby sa iniciovali navrhované úkony za účelom prerokovania tohto návrhu v NR SR a to najmä oslovením poslancov NR SR a medializáciou.

Rekonštrukcia Meštianskeho domu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) v rámci Regionálneho operačného programu. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili zapojenie sa do vyhlásenej výzvy. Mesto Prievidza chce prostredníctvom nej zrekonštruovať Meštiansky dom na Námestí slobody.

Cieľom projektu s názvom: "Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom" je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej úrovni. Pripravený projekt počíta s využitím Meštianskeho  domu po jeho rekonštrukcii na účely knižnice, letnej čitárne, galérie i klientského (informačného) centra pre turistov, navštevujúcich mesto. Budova Domu služieb, ktorá je situovaná na Námestí slobody, je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a je vo vlastníctve mesta.

Termín ukončenia všetkých stavebných prác je naplánovaný  najneskôr do 30.11.2015, do ktorého by v prípade úspešnosti projektu museli byť hotové všetky rekonštrukčné práce.

Názov projektu: Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Celkový rozpočet projektu: 2 048 866,52 € 
Celkové oprávnené náklady projektu: 2 048 866,52€
Požadovaná výška NFP z OP ROP:  1 946 423,19 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 102 443,33 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri