Zasadala Rada starších27. 6. 2013 08:14

V stredu 26. júna sa na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí stretli členovia Rady starších – poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť  práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.

Predseda rady  Ján Matejovič na úvod privítal primátorku JUDr. Katarínu Macháčkovú , členov rady i zúčastnených zástupcov samosprávy a exekutívy mesta.
Primátorka mesta informovala radu o úlohách a zámeroch, ktoré mesto realizovalo v jarnom období. Vysvetlila dôvod ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS, s.r.o. a hovorila o problémoch verejného obstarávania pri zabezpečovaní obnovy a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Ubezpečila  členov rady, že počas leta sa začnú práce, ktorých zdržanie nespôsobili v tomto prípade financie, ale zdĺhavý proces obstarávania dokumentácie a dodávateľov. Postupy nemôže mesto ovplyvniť z dôvodu zákonných povinností vyhlasovateľa súťaže. Vo svojom vystúpení sa venovala aj téme  kosenia trávnatých a reprezentačných plôch a kvetinovej výsadbe v meste,  realizované dcérskou mestskou  spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Zdôraznila, že nepokosené plochy v meste sú len tie, ktoré nepatria mestu, ale iným fyzickým a právnickým osobám. Ich majiteľov mesto vyzýva a v prípade neplnenia povinností ich po nesplnení povinností sankcionuje. Primátorka oboznámila členov aj s povinnosťami samosprávy v oblasti sociálnej práce a možnosťami samosprávy na financovaní  a poskytovaní rôznych príspevkov. Členovia rady sa pozitívne vyjadrili k novej kvetinovej výzdobe.
Prednosta mestského úradu MVDr. Norbert Turanovič informoval o zosuve pôdy v mestských častiach Veľká Lehôtka a Hradec a o opatreniach, ktoré mesto od 30. mája  t.r. zabezpečilo a stále priebežne zabezpečuje, vrátane rozhodnutia primátorky mesta o poskytnutí 30 tis. eur rozpočtovým presunov z rezervného fondu na tento účel.

Predseda rady Ján Matejovič požiadal mesto o pomoc pri riešení problému nákupov v OC LIDL, kde sú sťažené podmienky pri nákupe napr. melónov uskladnených vo veľkých kontajneroch. Ďalej upozornil na nedokončenú opravu chodníka na Nábreží sv. Metoda pri dome ak. mal. Alojza Petráša a vyjadril spokojnosť s podujatím tancujpd.eu – MAZURKA, konaným 6. mája na Námestí slobody.
Bohumila Šuniková  za DC Píly sa informovala na duplicitné poplatky za návštevu lekára a požiadala primátorku mesta, aby iniciovala osadenie lavičiek na chodbách lekárov v poliklinike, ktorá sídli vo výškovej slobodárni Bane Cigeľ.
Margita  Tomková - zástupkyňa  v rade za mestskú časť  Hradec  - sa informovala na  budúce využitie prístavby pri objekte Jednoty SD a pohostinstva. Požiadala primátorku mesta o podporu pri zabezpečení jednotného oblečenia pre členky speváckej skupiny Hrádok.
Zástupca rady za miestnu časť Malá Lehôtka Ing. Vladimír Laluha upozornil na problémy s kanalizáciou, ktoré konzultoval aj s poslankyňou K. Čičmancovou.
Členka rady za DC Necpaly Emília Vaňová sa informovala na stav zabezpečenia zastávky MHD pri OC HYPERNOVA.
Milan Paluš z Klubu Bôbarov sa zaujímal, ako chutila bôbová kaša  zástupcom partnerských miest, ktorí  navštívili mesto počas konania Prievidzských mestských dňoch, ktorú pripravili pre hostí členovia klubu.
Predseda rady Ján Matejovič  požiadal, aby sa z jednotlivých rokovaní rady spracovali na web mesta a do NOVINIEK informatívne články.
Predsedníčka Komisie školstva a kultúry pri MsZ Helena Dadíková informovala  členov Rady starších o podujatiach, ktoré pripravuje mesto počas letných mesiacov a v septembri t.r. Upozornila na niektoré významné podujatia z harmonogramu  Roka výročí mesta Prievidza - oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, Anna bál, Prievidzské hody a s nimi spojené podujatia, Oslavy 69. výročia SNP i Banícky jarmok. Primátorka mesta vyzvala členov rady, aby iniciovali účasť členov denných centier   na sprievode počas Baníckeho  jarmoku. 
Mgr. Vlasta Miklasová - vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ hovorila o podpore seniorov a o fonde sociálnej pomoci, o príprave podujatí k Mesiacu úcty k starším a ďalej upozornila  členov rady, že jednotlivé denné centrá majú možnosť  bezplatne využiť na základe pokynu primátorky   priestory Domu kultúry na sídlisku Píly.
Na záver rokovania sa po diskusii členovia rady dohodli na ďalšom stretnutí  koncom septembra, resp. začiatkom októbra. Rokovanie ukončil predseda Rady starších Ján Matejovič a poďakoval primátorke a zástupcom mesta za spoluprácu.
Primátorka mesta zaželala prítomným príjemné leto a vyslovila presvedčenie o ďalšej zmysluplnej  spolupráci zástupcov prievidzských seniorov so zástupcami samosprávy mesta v prospech obyvateľov v seniorskom veku.
-eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri