Zápis do prvých ročníkov ZŠ na školský rok 2020/20212. 4. 2020 11:55

Samospráva informuje rodičov o postupe pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ v meste Prievidza.

Oznamujeme verejnosti, že zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa koná 

29. apríla 2020 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Bližšie informácie o zápise nájdete na webových stránkach jednotlivých základných škôl:
Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Web: www.zsdobpd.edu.sk
E-mail: zsdobs@gmail.com
 
Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza 
Web:  www.zsenerpd.edu.sk 
E-mail: riaditel@zsenerpd.edu.sk
 
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk
 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info
E-mail:zsmalonecpalska@gmail.com
 
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Web: www.marianska.sk
E-mail: vedenie@marianska.sk
 
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Web: www.schalupku1.edupage.org
E-mail: jpasovsky@atlas.sk
 
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Web: www.zssafarikapd.edu.sk
E-mail: zssafarika@centrum.sk
 
V prípade nutnosti môže vo veci zápisu dieťaťa do 1. ročníka zákonný zástupca kontaktovať zamestnankyne školského úradu na telefónnom čísle 51 79 414 - 415, mobil: 0904 752 672 alebo e-mailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk.

V nevyhnutnom prípade môže zákonný zástupca vyplnený zápisný lístok základnej školy, ktorú vybral pre svoje dieťa, vhodiť do schránky inštalovanej na budove A MsÚ, Námestie slobody 14, Prievidza. Zápisný lístok bude doručený príslušnému riaditeľstvu základnej školy elektronicky.
 
Všeobecné informácie k zápisu do ZŠ
 
1. Zápisy do ZŠ sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
3. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
4. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (ide o predčasné zaškolenie žiaka), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri