Zápis do 1. ročníka ZŠ a detí do MŠ mesta Prievidza4. 4. 2016 10:45

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku.

Presný termín zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza je stanovený na deň 27. apríl v čase od 8.00 do 17.00 h.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017. Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku. Presný termín bude zverejnený na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri