Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ30. 3. 2021 09:28

Samospráva informuje rodičov o postupe pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ v meste Prievidza.

Nakoľko v  súčasnosti  pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa koná

  do 28. apríla 2021.

Bližšie informácie o zápise nájdete na webových stránkach jednotlivých základných škôl:
Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Web: www.zsdobpd.edu.sk
E-mail: zsdobs@gmail.com
 
Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Web: www.skolasenergiou.sk
E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk
 
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk
 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info
E-mail:zsmalonecpalska@gmail.com
 
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Web: www.marianska.sk
E-mail: vedenie@marianska.sk
 
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Web: www.schalupku1.edupage.org
E-mail: jpasovsky@atlas.sk
 
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Web: www.zssafarikapd.edu.sk
E-mail: zssafarika@centrum.sk
 
Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri