Zápis detí do materských škôlLorem ipsum dolor sit amet 13. 2. 2013 08:21

Oznámenie o zápise detí do materských škôl na školský rok 2013/2014.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v termíne
od 18.02.2013 do 22.02.2013 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl :

 •     MŠ Ul. Š Závodníka v súčasnosti presťahovaná do priestorov ZŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
 •     MŠ Cesta V. Clementisa 251/12
 •     MŠ Malonecpalská ul. 206/37
 •     MŠ Nábrežie sv. Cyrila 306/28
 •     MŠ Športová ul. 134/34
 •     MŠ Ul. P. Benického 154/1
 •     MŠ Ul. D. Krmana 334/6
 •     MŠ Ul. J. Matušku 759/1
 •     MŠ Ul. Maxima Gorkého 223/2
 •     MŠ Ul. M. Mišíka 398/15
 •     MŠ Ul. A. Mišúta 731/2

Pri zápise rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy)
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je možné zapísať do Materskej školy na Ceste V. Clementisa. V tomto prípade rodič/ zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prednostne budú prijaté deti :
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri