Zánik funkcie Ladislava Ješíka v PTH riešil súdLorem ipsum dolor sit amet 8. 12. 2016 12:59

Ladislav Ješík vykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) aj po uplynutí zákonom stanovenej päťročnej lehoty. Zápisom zániku jeho funkcie ku dňu uplynutia tejto lehoty (13. mája 2015) to potvrdil registrový súd. Pre spoločnosť to môže mať viaceré závažné právne následky.

Na októbrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi upozornil poslanec Ľuboš Jelačič na rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 30. augusta 2016. Krajský súd ním potvrdil rozhodnutie registrového súdu zapísať skončenie funkcie člena predstavenstva Ladislava Ješíka ku dňu uplynutia zákonom stanovenej päťročnej lehoty. Ako člena Dozornej rady PTH na rozsudok upozornil Ľuboša Jelačiča bývalý člen predstavenstva spoločnosti Ľuboš Maxina, ktorému bol doručený, pretože bol účastníkom konania.

„Je pre mňa zarážajúce, že o takomto závažnom rozsudku ma ako člena dozorného orgánu nikto zo spoločnosti neinformoval. Považoval som za svoju povinnosť informovať o ňom kolegov v mestskom zastupiteľstve aj preto, že ešte v decembri 2015 sme prijali uznesenie, ktoré sa týkalo sporného pôsobenia pána Ješíka v spoločnosti po uplynutí päťročnej lehoty,“ hovorí Ľuboš Jelačič. „Je na mieste pýtať sa, kto v spoločnosti mal záujem neinformovať dozorný orgán o takomto závažnom rozsudku a prečo,“ dodáva.

Na to, že pravdepodobne nie je v súlade so zákonom vykonávanie funkcie nad rámec zákonom stanovenej päťročnej lehoty, Ľuboš Maxina dlhodobo vedenie spoločnosti upozorňoval. Svoj právny názor podporoval judikátmi súdov v podobných veciach ako aj odbornými právnymi stanoviskami. O prerokovanie tejto záležitosti sa márne viac ako rok snažil aj na zasadnutiach predstavenstva, ktorého bol členom. Ostatní členovia predstavenstva ním navrhovaný bod programu vždy z rokovania vyradili. O zápise v obchodnom registri napokon začal konať registrový súd ex offo, teda na základe úradnej povinnosti.

Ladislav Ješík bol v predstavenstve spoločným zástupcom oboch akcionárov - mesta Prievidza a Hornonitrianskych baní Prievidza. Mesto Prievidza ho ešte počas trvania jeho funkcie žiadalo, aby pri výkone funkcie hájil záujmy mesta ako majoritného vlastníka v spoločnosti, a aby nerobil kroky, ktoré bránia prerokovaniu a prijatiu vecí, ktoré mesto považuje za dôležité. Túto požiadavku však Ladislav Ješík nerešpektoval, rovnako ako výzvy zdržať sa výkonu funkcie člena predstavenstva spoločnosti PTH po uplynutí zákonom stanovenej päťročnej lehoty.

Predseda predstavenstva Jaroslav Šinák v odvolaní proti rozhodnutiu registrového súdu poukazoval na stanovy spoločnosti. Podľa nich po uplynutí obdobia, na ktoré bol člen predstavenstva zvolený, výkon jeho funkcie neskončí až do zvolenia nového člena valným zhromaždením. To je ale v rozpore s ustanoveniami § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnu päť rokov. „Obchodný zákonník jasne hovorí, že lehota nesmie presiahnuť päť rokov. Akcionári by sa podľa mňa mali čím skôr venovať zmene stanov,“ myslí si Jelačič.

Vykonávanie funkcie člena predstavenstva PTH Ing. Ješíkom nad rámec zákonnej lehoty môže mať pre spoločnosť viaceré závažné právne následky. Spochybnená môže byť platnosť právnych úkonov, ktoré vykonal Ladislav Ješík po uplynutí zákonnej lehoty jeho funkcie, právo zúčastňovať sa na rokovaniach a rozhodnutiach predstavenstva PTH po 13. máji 2015. Bude tiež potrebné dôsledne analyzovať, či mu v spornom období spoločnosť poskytla odmeny alebo iné plnenia z titulu výkonu funkcie člena predstavenstva, pretože na ne s vysokou pravdepodobnosťou nemal nárok.

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo bola založená v roku 2002 a od toho roku pôsobí v oblasti výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Mesto Prievidza má na základnom imaní spoločnosti podiel 51 %. Druhým akcionárom spoločností je spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza.

Ilustračný obrázok: FreeImages.com


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri