Zamykanie kontajnerov na triedený odpad13. 3. 2014 11:35

Kontajnery na triedený zber sa uzamykajú. Tento krok má prispieť k čistejším kontajnerom a lepšiemu triedeniu odpadu.

Podľa návrhu spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu v meste Prievidza sa začali uzamykať zberné nádoby pri bytových domoch. Kontajnery sú uzamknuté všade, kde je to možné technicky zabezpečiť.  „ Obyvatelia  môžu hádzať odpad do zberných nádob určených na triedený zber aj v čase, keď sú nádoby uzamknuté. Uzamknutím kontajnerov sa len snažíme zabezpečiť správny spôsob separovania odpadu. Stávalo sa totiž, že v kontajnery na papier  alebo sklo sme nachádzali kuchynský odpad, hrnce, alebo bežný komunálny odpad, skrátka všetko, čo medzi papier alebo sklo nepatrilo. Tieto kontajnery boli takýmto počínaním veľmi znečisťované a zapáchali,“ opísal príčiny uzamykania smetných nádob vedúci zamestnanec spoločnosti T+T Anton Pračko. Ako ďalej pokračoval: „uzamknutím nádob nie je zamedzená ich funkčnosť. Ľudia môžu aj naďalej vhadzovať sklo do nádob na sklo cez otvory smetných nádob. Rovnako je tomu aj v prípade zberných nádob na papier, plasty a ďalšie nádoby určené na separovanie odpadu.“

Mesto Prievidza zaznamenalo viacero prípadov, kedy v nádobách určených na papier bolo viacej bežného komunálneho dopadu než samotného papiera.  Práve nedôsledné triedenie jednotlivých zložiek a ich miešanie v nádobách na triedené zložky komunálneho odpadu a úplný nezáujem o triedenie odpadu patrí medzi najväčšie chyby, ktoré robia obyvatelia Prievidze pri nakladaní s komunálnym odpadom.

V roku 2013 bolo vyzbieraných z územia mesta Prievidza 2.598 t triedených zložiek odpadu v komoditách papier, plasty, sklo, kovové obaly, VKM a kovy. Finančný príjem  za odpredaj druhotných surovín bol za rok 2013 bol  oproti roku 2012 nižší.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri